Kongres - 05/04/2008

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 5.04.2008 W HALI SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL ŻYTNIEJ 1 W KIELCACH. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 22:15.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 16 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał , natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.

2 Przyjęcie nowych członków Federacji
Kandydaci na członków zwyczajnych (propozycje)
Kandydaci na członków honorowych(propozycje)
Kluby kandydujące na członków wspierających (propozycje)

3. Mistrzostwa Polski 2008 (opłaty startowe)

4. Mistrzostwa Polski 2009, 2010 (warunki kontraktu, kandydaci)

5. Kadra Narodowa
- Mistrzostwa Europy 2008, - Mistrzostwa Świata 2008.

6. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

7. Omówienie prac nad rejestracją Polskiego Związku

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie
Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 347,14 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2007 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że strata w kwocie 437,56 zł zostanie pokryta z funduszu zapasowego stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2.

Na członków zwyczajnych zgłoszono następujące kandydatury:
1. Marek Kobiec
2. Grzegorz Nowaczek
Za 16 przeciw 0 wstrzymał się 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3. Igor Mazurenko złożył wniosek aby opłaty startowe zebrane podczas VIII Mistrzostw Polski przeznaczyć na wyjazd Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy 2008 – Norwegia.
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Przewodniczący przystąpił do pkt 4. Swoją kandydaturę na organizację Mistrzostw Polski w 2009 roku zgłosił się SZAKI ŻARY (SŁAWOMIR SZAKOŁA)
Kandydaturę przegłosowano jednogłośnie.

Do organizacji Mistrzostw Polski w 2010 roku zgłosił ZŁOTY TUR GDYNIA (IGOR MAZURENKO)
Kandydaturę przegłosowano jednogłośnie.

W pkt 5 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy.
Marcin Mielniczuk złożył wniosek aby opłaty za wyjazd organizowany przez federacje były pobierana na miesiąc przed planowanym wyjazdem
Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

Następnie zebrani przeszli do pkt 6

Na Prezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Igor Mazurenko
Zarządzono głosowanie:
1. Igor Mazurenko
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Janusz Piechowski

Zarządzono głosowanie:
1. Janusz Piechowski
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na Sekretarza FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Anna Mazurenko
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1.MARIUSZ GROCHOWSKI – PRZEWODNICZĄCY
2. SŁAWOMIR SZAKOŁA - ZASTEPCA
3. MARLENA WAWRZYNIAK
4. BEATA STELMASZCZUK - SEKRETARZ
5. EMIL WOJTYRA
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na członków Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury:
1. PIOTR SZCZERBA - ZASTĘPCA
2. GRZEGORZ PIOTRZKOWSKI -
3. JAROSŁAW ZWOLAK - PRZEWODNICZĄCY
4. ANDRZEJ GŁĄBAŁA - SEKRETARZ
5. MAREK KOBIEC
Za 16 przeciw 0. wstrzymał się 0

Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
 Beata Stelmaszczyk złożyła wniosek aby kluby które są zrzeszone w federacji przynajmniej rok maja obowiązek wystawienia przynajmniej jednego sędziego na Mistrzostwa i Puchar Polski. Wniosek przegłosowano jednogłośnie.
 Marcin Mielniczuk złożył wniosek aby karą za nie wystawienie sędziego było nie dopuszczenie klubu do startu w zawodach.
Za 3. Przeciw 13. Wstrzymało się 0.

 Piotr Szczerba złożył wniosek aby karą za nie wystawienie sędziego była kara finansowa: opłata startowa pomnożona przez ilość zawodników. Wniosek odrzucono.
 Mariusz Grochowski złożył wniosek aby karą za nie wystawienie sędziego była kara finansowa w wysokości 400 zł
Za 14. Przeciw 1. Wstrzymało 1.

 Mariusz Grochowski złożył wniosek o podniesienie o 50zł opłat dla sędziów głównych .
Za 13. Przeciw 0. Wstrzymało się 3.

 Marlena Wawrzyniak złożyła wniosek o zwiększenie do dwóch kategorii wagowych dla zawodników niepełnosprawnych.
Wniosek przyjęto jednogłośnie pod warunkiem, że zgłosi się klub z zawodnikami w takich kategoriach.

 Marlena Wawrzyniak złożyła wniosek o zwiększenie liczby kategorii wagowych dla zawodników masters. Zamiast kategorii OPEN, kategorie 90,+90kg.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 Andrzej Głąbała złożył wniosek o wprowadzenie opłat startowych dla zawodników niepełnosprawnych za start w innych kategoriach wagowych.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 Andrzej Głąbała złożył wniosek o wprowadzenie opłat startowych dla juniorów za start w innych kategoriach wagowych.
Za 11. Przeciw 4. Wstrzymało się 1.

 Paweł Podlewski złożył wniosek o wprowadzenie opłaty za protest w wysokości 100 zł.
Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 Marcin Mielniczuk złożył wniosek aby przeprowadzić procedurę rejestracji drużyn oddzielnie od ważenia zawodników.
Za 13. Przeciw 1. Wstrzymał się 2.

 Jarosław Zwolak złożył wniosek aby przyznawać nagrody lub dyplomy w klasyfikacji drużynowej juniorów .
Wniosek przyjęto jednogłośnie

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 23:50

Przewodniczący:
...........................

Protokolant:
......................

POBIERZ