STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ FEDERACJA ARMWRESTLING POLSKA

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Federacja Armwrestling Polska”, w skrócie „F.A.P” i jest zwane w dalszej części statutu „Federacją”.

§ 2 Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3 Siedzibą Federacji jest miasto Gdynia.

§ 4 Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5 Federacja może być członkiem innych stowarzyszeń o podobnym profilu, organizacji międzynarodowych w szczególności zainteresowanych siłowaniem na ręce - armwrestlingiem.

§ 6 Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej, prawie o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 7 Dla realizacji określonych celów statutowych Federacja może zatrudniać pracowników.

§ 8 Federacja używa pieczęci okrągłej z napisem: „Federacja Armwrestling Polska” oraz znakiem firmowym umieszczonym pośrodku pieczęci. Załącznik nr 1.

§ 9 Federacja może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną, używać flagi federacyjnej.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 10 Federacja swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym. Celem Federacji jest:
reprezentowanie interesów środowiska siłowania na ręce (ang. armwrestling) przed międzynarodowymi organizacjami, a w szczególności przed Europejską Federacją Armwrestlingu (European Armwrestling Federation) oraz Światową Federacją Armwrestlingu (World Armwrestling Federation), ochrona i reprezentowanie interesów środowiska siłowania na ręce (ang. armwrestling) przed organami państwa, urzędami, instytucjami lub osobami trzecimi, organizowanie, wspieranie lub finansowanie: prezentacji, wystaw, pokazów , szkoleń, treningów, konferencji, kongresów, wykładów, sympozjów, narad, odczytów lub prelekcji, współdziałania z innymi pokrewnymi dziedzinami sportu, zrzeszanie osób fizycznych i instytucji zainteresowanych rozwojem dyscypliny siłowania na ręce w Rzeczypospolitej Polskiej, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć w zakresie tej dyscypliny jak i dyscyplin ją wspomagających, promowanie, rozwijanie lub organizowanie różnych form doskonalenia w tej dyscyplinie jak i dyscyplinach ją wspomagających, inicjowanie, pośrednictwo i współuczestnictwo w międzynarodowej wymianie myśli, osiągnięć, informacji i literatury oraz praktycznych doświadczeń w tej dziedzinie jak i dziedzinach ją wspomagających, zakładanie i prowadzenie klubów treningowych lub pokrewnych, prowadzenie działalności wydawniczej, wspieranie osób wykazujących się wyjątkowymi wynikami w dziedzinie siłowania na ręce, działalności trenerskiej, sędziowskiej i organizacyjnej na rzecz promocji i rozwoju armwrestlingu. inspirowanie dzieci, kobiet i osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w dziedzinie siłowania na ręce.

§ 11 Dla osiągnięcia swoich celów Federacja może:
Zakładać i utrzymywać lokale Federacji,
Organizować zawody, kursy szkoleniowe, ośrodki szkoleniowe, imprezy sportowe oraz propagandowe itp., jak również brać udział w zawodach i konkursach krajowych oraz zagranicznych.
Selekcjonować i powoływać zawodników reprezentujących Federację Armwrestling Polska podczas zawodów międzynarodowych, a w szczególności podczas Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata i równoważnych.
Prowadzić szkolenia, wykłady, odczyty, oraz ćwiczenia praktyczne z dziedziny siłowania na ręce w tym także kursy i szkolenia sędziowskie, trenerskie i instruktorskie.
Zakładać i prowadzić własne biblioteki oraz publikować wydawnictwa z dziedziny siłowania na ręce.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

§ 12 Członkowie Federacji dzielą się na:
- zwyczajnych
- juniorów
- honorowych
- wspierających

§ 13 Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia, ciesząca się nieskazitelną opinią, wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Federacji, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Federacji.

§ 14 Członkowie zwyczajni mają prawo:
- Uczestniczyć w zawodach, imprezach konkursach, kongresach, zebraniach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Federacje.
- Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Federacji.
- Wybierać i być wybieranym do Władz Federacji.
- Korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów ze wszystkich urządzeń i uprawnień, jakie posiada i nadaje Federacja Armwrestling Polska i jej Zarząd.

§ 15 Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
- Przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Federacji.
- Dbać o honor flagi Federacji Armwrestling Polska, a w szczególności przestrzegać zasad etyki i dyscypliny.
- Brać aktywny udział w działalności Federacji oraz troszczyć się o jej właściwy rozwój.
- Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wnosić inne opłaty uchwalone przez władze Federacji.

§ 16 Członkiem juniorem może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Federacji za pisemną zgodą swego ustawowego opiekuna. Członkowie juniorzy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa głosu stanowiącego, a poniżej 16 lat również bez czynnego i biernego prawa wyborczego. Po osiągnięciu pełnoletności członek-junior, staje się automatycznie członkiem zwyczajnym Federacji.

§ 17 Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana rozwojem Federacji, która położyła szczególne zasługi dla Federacji lub rozwoju armwrestlingu. Godność Członka Honorowego F.A.P. nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Federacji.
Członek Honorowy F.A.P. posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
Członek Honorowy F.A.P. może być zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez władze Federacji.

§ 18 Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana rozwojem Federacji, która zadeklaruje pomoc materialną. Osobę prawną reprezentuje jej przedstawiciel.

§ 19 Członkowie wspierający mają prawo:
- uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach członków Federacji,
- korzystać z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Federacji,
- zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Federacji,
- wyłonić spośród swoich przedstawicieli Radę Opiekuńczą Federacji, której zadaniem jest koordynacja wysiłków zmierzających do zapewnienia Federacji skutecznej opieki i pomocy materialnej w realizacji celów statutowych.
Rada Opiekuńcza Federacji działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Federacji.

§ 20 Do obowiązków członków wspierających należy:
- Opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń
- Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji.

§ 21 Członkostwo wygasa na skutek: Wystąpienia z Federacji, zgłoszonego przez członka pisemnie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych.
Skreślenia z listy członków wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy lub nie uczestniczenia w działalności Federacji przez okres dłuższy niż jeden rok.
Wykluczenia członka za działanie na szkodę Federacji lub za nieprzestrzeganie Statutu i regulaminów, na podstawie uchwały Zarządu Federacji podjętej większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ IV

Nagrody i kary

§ 22 Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Federacji i wybitne osiągnięcia w armwrestlingu, członkowie Federacji mogą być wyróżnieni:
- Pochwałą ustną lub na piśmie
- Dyplomem lub odznaką
- Nagrodą pieniężną lub rzeczową
- Nadaniem godności Członka Honorowego F.A.P.

§ 23 Za działania na szkodę Federacji, nie przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Władz Federacji, Zarząd może wymierzyć następujące kary:
- upomnienie ustne lub na piśmie,
- ostrzeżenie na piśmie,
- udzielenie nagany na piśmie,
- zawieszenie w prawach członka,
- skreślenie z listy członków,
- wykluczenie z Federacji.
Członkowi Federacji, ukaranemu karą statutową, przysługuje w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o ukaraniu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 15 dni od otrzymania powiadomieniu o skreśleniu.
Odwołanie od kar wymierzonych w §23 pkt1 od „a” do „f”, w okresie między zebraniami Walnego Zebrania, rozpatruje Sąd Koleżeński. W przypadku niezgodzenia się z werdyktem Sądu Koleżeńskiego, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Do czasu zebrania się Walnego Zebrania, które zatwierdza lub anuluje nałożoną karę, obowiązuje decyzja Sądu Koleżeńskiego. Członek, którego decyzja ta dotyczy do czasu zebrania się Walnego Zebrania jest zawieszony w prawach członka Federacji.

ROZDZIAŁ V

Władze Federacji

§ 24 Władzami Federacji są:
- Walne Zebranie F.A.P.
- Zarząd F.A.P.
- Komisja Rewizyjna F.A.P.
- Kadencja Władz trwa cztery lata.
Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, wszystkie uchwały Władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów, przeważa stanowisko Przewodniczącego, mającego do dyspozycji w tej sytuacji 2 głosy.

Walne Zebranie

§ 25 Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Federacji.
Do jego kompetencji należy:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Federacji, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Federacji,
- udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- wybór w głosowaniu jawnym członków Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
- uchwalanie wytycznych do działalności Federacji,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych członków na rzecz Federacji,
- nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku ruchomego Federacji,
- nadawanie godności Członka Honorowego,
- uchwalanie zmian w Statucie,
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
- rozpatrywanie spraw, które nie należą do kompetencji innych władz Federacji

§ 26 W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie zwyczajni oraz Członkowie Honorowi Federacji.
Każdy członek Federacji posiada jeden głos, przy czym kumulacja głosów jest niedopuszczalna.
W przypadku równej ilości głosów, przeważa stanowisko Przewodniczącego, mającego do dyspozycji w tej sytuacji 2 głosy.

§ 27 W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
- członkowie-juniorzy
- członkowie wspierający
- osoby zaproszone przez Zarząd Federacji, eksperci i specjaliści z dziedziny Kultury Fizycznej, prawa, prawa administracyjnego itp..

§ 28 Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 29 Zwyczajne Walne Zebranie Zwołuje Zarząd Federacji corocznie.
Walne Zebranie jest zwoływane osobnym zawiadomieniem wysyłanym, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania, zawierającym miejsce, godzinę otwarcia i porządek obrad Zebrania.

§ 30 Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Federacji:
- na podstawie własnej uchwały,
- na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych i Honorowych.
Zarząd Federacji jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku, z zachowaniem postanowienia § 29 ust. 2 niniejszego statutu.

§ 31 Walne Zebranie jest prawomocne podejmować uchwały w obecności co najmniej:
- połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
- bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania - w drugim terminie.
- drugi termin następuje po 30 minutowej przerwie.

§ 32 Szczegółowe zasady obradowania oraz wyboru Władz Federacji określa osobny regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie.

Zarząd

§ 33 Zarząd kieruje bieżącą działalnością Federacji w okresach między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
Do kompetencji Zarządu Federacji należy:
- reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
- zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji zgodnie z uchwalonym budżetem i wytycznymi Walnego Zebrania,
- składanie sprawozdań ze swej działalności oraz przygotowanie projektów budżetu i wytycznych do działalności Federacji pod obrady Walnego Zebrania,
- powoływanie komisji problemowych i kół zainteresowań oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- zwoływanie Walnych Zebrania,
- podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Federacji oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych Statutem,
- podejmowanie uchwał oraz wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych Władz Federacji.

§ 34 Zarząd Federacji składa się z czterech członków.
Kadencja Zarządu Federacji trwa cztery lata.
Członkowie Zarządu Federacji wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się przynajmniej raz na miesiąc.
Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Federacji określa odrębny regulamin, uchwalony przez Zarząd Federacji i zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 35 W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Federacji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Federacji.

Komisja Rewizyjna

§ 36 Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do kontroli działalności Federacji.
W szczególności do jej kompetencji należy:
- badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Zarządu Federacji,
- kontrola sprawozdań finansowych Federacji i jej członków,
- przedstawienie Zarządowi i Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie gospodarki finansowej Federacji,
- występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Federacji,
- badanie spraw szczególnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Federacji, bądź władz państwowych.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Federacji pochodzących z wyboru lub związać się z Federacją umową o pracę.
Komisję Rewizyjną na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego jej członek.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

Sąd Koleżeński

§ 37 1. Sąd Koleżeński jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie Federacji, do rozstrzygania spornych spraw związanych z działalnością Federacji, (a w szczególności z rozdz. III i IV Statutu F.A.P.).
2. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób wybranych z pośród uprawnionych delegatów Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI

Majątek i fundusze

§ 38 Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, opłat startowych, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Federacja może otrzymywać dotacje z budżetu państwa i budżetu instytucji samorządowych.

§ 39 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Federacja może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Federacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Federacji, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Federacji wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Federacji.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Federacji

§ 40 Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością, co najmniej 3/5 głosów uprawnionych do głosowania delegatów. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu.

§ 41 Rozwiązanie się Federacji może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania, powziętej kwalifikowaną większością, co najmniej 3/4 głosów uprawnionych do głosowania delegatów.

Pobierz statut w formacie PDF:

LINK