Kongres - 05/04/2009

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 05.04.2009 POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BOLESŁAWA PRUSA UL. PODWALE 16, 68-200 ŻARY. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 9:15.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 19 członków.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 19 przeciw, 0 wstrzymał , natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 19 przeciw, 0 wstrzymał

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.

2. Przyjęcie nowych członków Federacji

3. Mistrzostwa Polski 2009 (opłaty startowe)

4. Puchar Polski 2009 (warunki kontraktu, kandydaci)

5. Mistrzostwa Polski 2011 (warunki kontraktu, kandydaci)

6. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2009
- Mistrzostwa Świata 2009

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2.448,58 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2008 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka w kwocie 2.101,44 zł zostanie zaksięgowana na zwiększenie dochodów roku następnego.
Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. UKS BLACK SKORPION Przyłęk reprezentowany przez Marcina Zawada
2. KLUB PYTON Warszawa reprezentowany przez Krzysztofa Krawczyńskiego
3. AZS AWF Biała Podlaska reprezentowany przez Sebastiana Winiarskiego.
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3. Igor Mazurenko złożył wniosek aby opłaty startowe zebrane podczas IX Mistrzostw Polski przeznaczyć na wyjazd Kadry Narodowej na XIX Mistrzostwa Europy – Bułgaria 2009.
Za 18 przeciw 1 wstrzymał się 0.

Paweł Podlewski zgłosił wniosek o dofinansowanie XXXI Mistrzostw Świata – Włochy 2009. Wniosek ostatecznie wycofano.
Jarosław Zwolak zaproponował podział 50% na 50% na oba wyjazdy. Wniosek ostatecznie wycofano.

Przewodniczący przystąpił do pkt 4. Swoją kandydaturę na organizację Pucharu Polski w 2009 roku zgłosił się Emil Wojtyra HULK Węgrów
Kandydaturę przegłosowano jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt 5. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek o przeniesienie głosowania podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska.
Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

W pkt 6 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy.

Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
1. Igor Mazurenko złożył wniosek o zawieszenie Chrystiana Rieger z Gdyni na 6 miesięcy w obowiązkach i prawach zawodnika.
Za 13 przeciw 0 wstrzymał się 6.

2. Piotr Szczerba zgłosił wniosek o przesyłanie dokumentów związanych z licencjami na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0.

3. Armfight Piaseczno zgłosiło wniosek o zmianę zasad rozpatrywania „protestów”. W przypadku zarejestrowania materiału na oficjalnych kamerach FAP, rejestrujących oprotestowany pojedynek i przeanalizowaniu go po skończonych zawodach przez panel sędziowski i uznaniu, iż protest powinien zostać przyjęty powinno się zwrócić zawodnikowi opłatę uiszczoną za protest.

Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0.

4. Andrzej Głąbała zgłosił wniosek o wprowadzenie od następnych zawodów nowej kategorii: Gandmasters OPEN.
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0.

5. Piotr Szczerba złożył wniosek o przeznaczenie pozostałej kwoty z kursów sędziowskich oraz protestów na dofinansowanie wyjazdu sędziów kategorii międzynarodowej oraz zdających na tą kategorię sędziowską na wyjazd na Mistrzostwa Europy lub/i Świata.
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 10:40.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski:

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ