Kongres z Pucharu Polski - Kołobrzeg - 25/11/2010

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 25.11.2010 ROKU NA HALA MILENIUM PRZY UL. ŁOPUCKIEGO 36, 78-100 KOŁOBRZEG. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21.30.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 20 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Przyjęcie nowych członków Federacji
2. Mistrzostwa Polski 2011 (warunki kontraktu, kandydaci)
3. Puchar Polski 2011 (warunki kontraktu, kandydaci)
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Międzychód.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

2. „Arm Stal Łódź” przy szkole walki Wojciecha Adamusika.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 2. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2011 zgłosił się Uczniowski Klub Sportowy Wiking Nisko. Punkt został podjęty do głosowania. Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 3. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2011, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania. Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przechodząc do 4 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
1. Marta Opalińska zgłosiła wniosek o zwiększenie od następnego Pucharu Polski nagród pieniężnych w kategorii prawa ręka open kobiet o kwotę: 200zł za pierwsze miejsce, 100zł za drugie miejsce, 100zł za trzecie miejsce.
Za 12 przeciw 5 wstrzymał się 3.

2. Marcin Mielniczuk zgłosił wniosek o wprowadzenie od następnych zawodów rangi ogólnopolskiej, tj. Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski kary pieniężnej w wysokości 400zł lub nie dopuszczeniu wszystkich zawodników klubu do zawodów, za nie dosłanie droga fax-ową, e-mailowa lub pocztą do siedziby FAP zgłoszenia drużyny. Za ostateczny termin dosyłania zgłoszeń drużyn ustalono 2 dni przed dniem pierwszego ważenia.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 23:44.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ