Kongres z Mistrzostw Polski - Gdynia - 09/04/2010

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 09.04.2010 NA HALI SPORTOWO – REKREACYJNEJ GDYŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5/9, 81-538 GDYNIA. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 22.15.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 członków.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.

2. Przyjęcie nowych członków Federacji

3. Mistrzostwa Polski 2010 (opłaty startowe)

4. Puchar Polski 2010 (warunki kontraktu, kandydaci)

5. Mistrzostwa Polski 2011 (warunki kontraktu, kandydaci)

6. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2010
- Mistrzostwa Świata 2010

7. Zwiększenie opłaty licencyjnej zawodniczej i klubowej.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.


Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.207,64 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że strata za rok 2009 w kwocie 1.240,94 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Klub Sportowy Olimpia Lublin
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3. Igor Mazurenko złożył wniosek aby opłaty startowe zebrane podczas X Mistrzostw Polski przeznaczyć na dofinansowanie autokaru na wyjazd Kadry Narodowej na XX Mistrzostwa Europy – Rosja 2010.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 4. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2010, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.
Punkt został podjęty do głosowania. Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 5. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek o przeniesienie głosowania podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska.
Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

W pkt 6 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2010.

Przewodniczący przystąpił do pkt 7. Paweł Podlewski złożył wniosek o zwiększenie opłat licencji zawodniczej do 10 zł rocznie za zawodnika oraz licencji klubowej do 40 zł rocznie za klub oraz o przeznaczenie zebranych funduszy na pokrycie comiesięcznej obsługi księgowej oraz opłat z tytułu prowadzenia konta Federacji Armwrestling Polska. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 14 przeciw 0 wstrzymał się 1.

Przechodząc do 8 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.
Zgłoszono następujące wnioski:
1. Andrzej Głąbała zgłosił wniosek o wprowadzenie od następnych zawodów nowych kategorii: Mężczyźni Gandmasters do 90 kg oraz +90 kg .
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

2. Maciej Stelamszyk zgłosił wniosek o wprowadzenie od następnych zawodów nowej kategorii: Mężczyźni Niepełnosprawni do 60 kg.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

3. Wiesław Łącki złożył wniosek o zliczanie od następnych zawodów uzyskanych punktów w kategoriach osób niepełnosprawnych do klasyfikacji drużynowej ogólnej.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 23:30.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ