Kongres z Pucharu Polski - Tczew - 16/12/2011

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 16 GRUDNIA 2011 ROKU W HOTELU CARINA, AL. SOLIDARNOŚCI 19, 83-110 TCZEW. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21.10

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 22 członków.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Tczew 2011:
1. Mistrzostwa Polski 2012 (warunki kontraktu, kandydaci)
2. Puchar Polski 2012 (warunki kontraktu, kandydaci)
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt 1. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2012 zgłosił się UKS Arm Fanatic Sport w Grudziądzu Punkt został podjęty do głosowania.
Za 22 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 2. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2012,
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 22 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przechodząc do 3 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
1. Paweł Podlewski z powodów trudności organizacyjnych zgłosił wniosek by organizator Pucharu Polski – Tczew 2011 był zwolniony z wypłaty regulaminowych nagród pieniężnych.
Za 22 przeciw 0 wstrzymał się 0.

2. Paweł Podlewski złożył wniosek by zebrane wcześniej opłaty startowe podczas Mistrzostw Polski 2011 po odliczeniu kosztów administracyjno – księgowych oraz kosztów z tytułu reprezentowania Polski w strukturach europejskich i światowych (opłaty członkowskie, opłaty za kontrakt) w całości przeznaczyć na regulaminowe nagrody pieniężne podczas Pucharu Polski – Tczew 2011.

Za 3 przeciw 18 wstrzymał się 1. Wniosek został odrzucony.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22:00

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ