Kongres z Mistrzostw Polski - Nisko - 02/04/2011

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 02 KWIETNIA W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 1, 37-400 NISKO ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 16:40.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 20 członków.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Nisko 2011:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.

2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2010

3. Przyjęcie nowych członków Federacji

4. Mistrzostwa Polski 2011 (opłaty startowe)

5. Puchar Polski 2011 (warunki kontraktu, kandydaci)

6. Mistrzostwa Polski 2012 (warunki kontraktu, kandydaci)

7. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2011
- Mistrzostwa Świata 2011

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2010 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4888,54zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2010 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 3680,90 zostanie zaksięgowana na zwiększenie funduszu własnego – statutowego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. TitanArm Opole
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

2. Klub Sportowy „Złoty Niedźwiedź” Ziemi Kolskiej
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4. Mariusz Grochowski złożył wniosek, aby opłaty startowe zebrane podczas XI Mistrzostw Polski po odliczeniu rocznych opłat FAP do Europejskiej Federacji EAF oraz Światowej Federacji WAF przeznaczyć na dofinansowanie stroju dla Polskiej Kadry na Mistrzostwa Europy roku 2012.
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 1.

Przewodniczący przystąpił do pkt 5. Po przedstawieniu przez Igora Mazurenko warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2011, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 6. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

W pkt 7. Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2011.

Przechodząc do 8 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
1. Mariusz Grochowski złożył wniosek, aby dodatkowo z opłat startowych zebranych podczas XI Mistrzostw Polski zlecić utworzenie prezentacji multimedialnej Federacji Armwrestling Polska i przekazanie tej prezentacji każdemu zrzeszonemu klubowi.
Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 0.

2. Piotr Szczerba złożył wniosek o ukaranie regulaminową kwotą 800 pln Klubu Pyton Warszawa za:
- nie wystawienie klubowego sędziego na XI Pucharze Polski – Kołobrzeg 2010. Kara w wysokości 400 pln.
- nie wystawienie klubowego sędziego na XI Mistrzostwach Polski – Nisko 2011. Kara w wysokości 400 pln.
Kara częściowo, lub w całości może zostać anulowana w przypadku, gdy Klub Pyton Warszawa wytłumaczy się zarządowi FAP.
Za 15 przeciw 4 wstrzymał się 1.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 18.10.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ