Kongres z Mistrzostw Polski - Gniew - 14/12/2012

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 14 GRUDNIA 2012 NA ZAMKU GNIEW PRZY UL. ZAMKOWEJ 3, 83-140 GNIEW. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21:15.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 12 członków, w tym 12 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzyła Anna Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Anna Mazurenko

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Pawła Podlewskiego

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Anne Mazurenko, która uzyskała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Pawła Podlewskiego, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Gniew - 2012:
1. Puchar Polski – nagrody pieniężne
2. Mistrzostwa Polski 2013 (warunki kontraktu, kandydaci)
3. Puchar Polski 2013 (warunki kontraktu, kandydaci)
4. Federacja Armwrestling Polska (FAP) – członek, założyciel nowych struktur Światowej Federacji Armwrestlingu (WAF).
5. Odwołanie od decyzji panelu sędziowskiego złożone przez Klub Armfight Piaseczno
6. Odwołanie od decyzji panelu sędziowskiego złożone przez klub MCKiS Tytan Jaworzno.
7. Mistrzostwa Europy 2013 – omówienie mistrzostw.
8. Organizacja szkolenia sędziowskiego z udziałem sędziów międzynarodowych
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym złożył wniosek o pozostawienie do dyspozycji organizatora corocznego Pucharu Polski decyzję, czy nagrody pieniężne dla zwycięzców będą przyznawane, czy nie, poczynając od Pucharu Polski w roku 2012. Wniosek został podjęty do głosowania.
Za 9 przeciw 0 wstrzymał się 3. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2. Po przedstawieniu przez Annę Mazurenko warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2013, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 12 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3. Po przedstawieniu przez Annę Mazurenko warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2012, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 12 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4. Anna Mazurenko złożyła wniosek, aby Federacja Armwrestling Polska była członkiem założycielem struktur Światowej Federacji Armwrestlingu WAF (World Armwrestling Federation) z siedzibą w Bułgarii. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 12 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Przewodniczący przystąpił do pkt 5. Paweł Podlewski zapoznał Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska z odwołaniem klubu Armfight Piaseczno reprezentowanego przez Marcina Lachowicza w sprawie nałożenia przez panel sędziowski w dniu 25 marca 2012 roku kary finansowej na klub Armfight Piaseczno oraz indywidualnej kary dla Marcina Lachowicza. Marcin Lachowicz złożył wniosek o anulowanie kary finansowej nałożonej na Klub Armfight Piaseczno. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 9 przeciw 0 wstrzymał się 3. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Marcin Lachowicz złożył wniosek o anulowanie indywidualnej kary finansowej nałożonej na Marcina Lachowicza. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 6 przeciw 0 wstrzymał się 6. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Marcin Lachowicz złożył wniosek o anulowanie półrocznej dyskwalifikacji w prawach zawodnika, zawieszoną na 3 lata. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 1 przeciw 5 wstrzymał się 6. Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący przystąpił do pkt 6. Paweł Podlewski zapoznał Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska z odwołaniem klubu MCKiS Tytan Jaworzno reprezentowanego przez Mariusza Grochowskiego w sprawie nałożenia przez panel sędziowski w dniu 25 marca 2012 roku kary finansowej na klub MCKiS Tytan Jaworzno.

Mariusz Grochowski złożył wniosek o anulowanie kary finansowej nałożonej na Klub MCKiS Tytan Jaworzno. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 9 przeciw 0 wstrzymał się 3. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Przewodniczący przystąpił do pkt 7. Marcin Mielniczuk zapoznał Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska z warunkami zakwaterowania podczas Mistrzostw Europy – Litwa 2013.

Anna Mazurenko złożyła wniosek o zamówienie u organizatora Mistrzostw Europy – Litwa 2013 pokoi dla Kadry Polski w kwocie 20 euro. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 1 przeciw 9 wstrzymał się 2. Wniosek został odrzucony.

Anna Mazurenko złożyła wniosek o zamówienie u organizatora Mistrzostw Europy – Litwa 2013 pokoi dla Kadry Polski w kwocie 40 euro. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 9 przeciw 1 wstrzymał się 2. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 8. Monika Duma złożyła wniosek o zorganizowanie na terenie Polski w roku 2013 szkolenia sędziowskiego z udziałem sędziego klasy międzynarodowej z innego kraju. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 8 przeciw 2 wstrzymał się 2. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Monika Duma złożyła wniosek o pokrycie kosztów udziału w szkoleniu sędziowskim zaplanowanym na terenie Polski w roku 2013 sędziego klasy międzynarodowej z innego kraju w proporcjach 50% (słownie: pięćdziesiąt) z budżetu panelu sędziowskiego oraz 50% (słownie: pięćdziesiąt) z opłat startowych zebranych na Mistrzostwach Polski w roku 2013. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 9 przeciw 0 wstrzymał się 3. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Przechodząc do 8 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.55.

Przewodniczący:
Anna Mazurenko

Protokolant:
Paweł Podlewski

POBIERZ