Kongres z Mistrzostw Polski - Grudziądz - 23/03/2012

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 23 MARCA 2012 W KLUBIE „SKALA” PRZY UL. RYBACKIEJ 14, 86-300 GRUDZIĄDZ.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 26 członków, w tym 22 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Grudziądz 2012:
1. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1

Na Prezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Igor Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Igor Mazurenko
Za 22 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Janusz Piechowski

Zarządzono głosowanie:
1. Janusz Piechowski
Za 22 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na Sekretarza FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Anna Mazurenko
Za 22 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1.MARIUSZ GROCHOWSKI – PRZEWODNICZĄCY
2. WIESŁAW ŁACKI- ZASTĘPCA
3. WIESŁAW RZANNY - SEKRETARZ
4. MARLENA WAWRZYNIAK
5. EMIL WOJTYRA

Zarządzono głosowanie:
Za 22 przeciw 0. wstrzymał się 0

Na członków Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury:
1. JAROSŁAW ZWOLAK - PRZEWODNICZĄCY
2. STANISŁAW GRALAK - ZASTĘPCA
3. PIOTR SZCZERBA - SEKRETARZ
4. MARCIN LACHOWICZ
5. TOMASZ SZEWCZYK

Zarządzono głosowanie:
Za 22 przeciw 0. wstrzymał się 0

Przechodząc do 2 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Z braku wolnych wniosków na tym obrady zakończono.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ