Kongres z Mistrzostw Polski - Pisz - 06/12/2013

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 06 GRUDNIA 2013 ROKU W HOTEL ROŚ PRZY AL. TURYSTÓW 3, 12-200 PISZ ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21.30.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 członków, w tym 15 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskała 100% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Pisz - 2013:
1. Mistrzostwa Polski 2014 (warunki kontraktu, kandydaci)
2. Puchar Polski 2014 (warunki kontraktu, kandydaci)
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do pkt 1 obrad. Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2014, swoją kandydaturę złożył Szymon Walczak, który zaproponował organizacje Mistrzostw Polski w roku 2014 w Skierniewicach. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2. Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2014, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Przechodząc do 3 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.31.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ