Kongres z Mistrzostw Polski - Gniew - 05/04/2013

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 05 KWIETNIA 2013 ROKU NA ZAMKU W GNIEWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 3, 83-140 GNIEW . ROZPOCZĘCIE GODZ. 21.05.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 22 członków, w tym 18 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anne Mazurenko

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100.% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Anne Mazurenko, która otrzymała 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Gniew 2013
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2012
3. Przyjęcie nowych członków Federacji
4. Mistrzostwa Polski 2013 (opłaty startowe)
5. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2013
- Mistrzostwa Świata 2013
6. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego FAP.
7. Puchar Polski 2013 (warunki kontraktu, kandydaci)
8. Mistrzostwa Polski 2014 (warunki kontraktu, kandydaci)
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.

Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2012 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 682,12 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2012 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka kosztów nad dochodami w kwocie 5566,02 zł zostanie pokryta z funduszu własnego – statutowego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiedzie Orawy
Za 17 przeciw 0 wstrzymał się 1

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4.

Paweł Podlewski złożył wniosek, aby kwotę w wysokości 120 euro zebranych z opłat startowych podczas XIII Mistrzostw Polski przeznaczyć na dofinansowanie wyjazdu dla Kapitana Drużyny na Mistrzostwa Europy – Litwa 2013. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 17 przeciw 0 wstrzymał się 1

Emil Wojtyra złożył wniosek, by opłaty startowe po odliczeniu opłat za drużynę do Europejskiej Federacji Armwrestlingu oraz po odliczeniu opłat przeznaczonych dla Kapitana Drużyny w całości przekazać zawodnikom biorącym udział na Mistrzostwach Europy – Litwa 2013. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 1 przeciw 13 wstrzymał się 4.

Marcin Lachowicz złożył wniosek aby wyżej wymienione środki przekazać jako nagrody pieniężne podczas Pucharu Polski 2013. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 6 przeciw 8 wstrzymał się 4.

Jarosław Zwolak złożył wniosek, by wyżej wymienione środki przekazać na dofinansowanie organizacji Pucharu Polski 2013 lub Mistrzostw Polski 2014. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 13 przeciw 0 wstrzymał się 5.

W pkt. 5 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2013.

Jednogłośnie podjęto decyzję, że wzór koszulki użyty podczas Mistrzostw Europy 2012 pozostaje jako obowiązujący. Nowych zawodników powołanych do Kadry Narodowej obowiązują koszulki tego samego wzoru.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 6

Na Prezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Igor Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Igor Mazurenko
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Na Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Janusz Piechowski

Zarządzono głosowanie:
1. Janusz Piechowski
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Na Sekretarza FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Anna Mazurenko
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1.MARIUSZ GROCHOWSKI – PRZEWODNICZĄCY
2. WIESŁAW ŁACKI- ZASTĘPCA
3. WIESŁAW RZANNY - SEKRETARZ
4. MARLENA WAWRZYNIAK
5. EMIL WOJTYRA

Zarządzono głosowanie:
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Na członków Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury:
1. JAROSŁAW ZWOLAK - PRZEWODNICZĄCY
2. STANISŁAW GRALAK - ZASTĘPCA
3. PIOTR SZCZERBA - SEKRETARZ
4. MARCIN LACHOWICZ
5. TOMASZ SZEWCZYK

Zarządzono głosowanie:
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 7. Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2013.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 8. Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2014.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Przechodząc do 9 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Zgłoszono następujące wnioski:
Tomasz Szewczyk złożył wniosek .o sporządzenie listy osób uprawnionych do głosowania i listę osób dopuszczonych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP. W toku dyskusji sformułowano wniosek, iż w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali, którzy mogą zabrać głos za zgoda przewodniczącego. Wniosek został podjęty do głosowania.
Za 17, przeciw 0, wstrzymał się 1.

Klub Sportowy Złoty Tur złożył wniosek o stałe dopuszczenie Igora Mazurenko do uczestnictwa w Kadrze Polski w Mistrzostwach Europy i Świata motywując to jego osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Wniosek został podjęty do głosowania.
Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Klub Sportowy Złoty Tur złożył wniosek, by od Mistrzostw Polski 2014 zawodnicy uiszczali opaty za każda rękę indywidualnie. W toku dyskusji wniosek wycofano.
Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 23.05

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Anna Mazurenko

POBIERZ