Kongres z Mistrzostw Polski - Skierniewice - 04/04/2014

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 04.04.2014 ROK W HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "NAWA" PRZY UL. POMOLOGICZNEJ 10. ROZPOCZĘCIE GODZ. 21:00.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 27 członków, w tym 16 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anne Mazurenko

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100.% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, która otrzymała 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Skierniewice 2014
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2013
3. Przyjęcie nowych członków Federacji
4. Mistrzostwa Polski 2014 (opłaty startowe)
5. Zwiększenie opłat Licencyjnych o 5 zł za rok za zawodnika i 50 zł za rok za klub.
6. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2014
- Mistrzostwa Świata 2014
7. Puchar Polski 2014 (warunki kontraktu, kandydaci)
8. Mistrzostwa Polski 2015 (warunki kontraktu, kandydaci)
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3 367,06 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2013 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka przychodów nad kosztami w kwocie 2684,94 zł zostanie zaksięgowana na fundusz statutowy.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
Wilk Dąbrowa Zielona
Za 16 przeciw 0 wstrzymał się 0

Fire Hand Lublin
Za 16 przeciw 0 wstrzymał się 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4

Black Skorpion Przyłęk złożył wniosek, by opłaty startowe po odliczeniu opłat za drużynę do Światowej i Europejskiej Federacji Armwrestlingu oraz po odliczeniu stałych opłat z tytułu działalności Federacji przekazać na dofinansowanie opłat startowych zawodnikom biorącym udział na Mistrzostwach Świata – Litwa 2014. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 16 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5

Paweł Podlewski złożył wniosek o zwiększenie od 2015 roku opłat licencyjnych o 5 zł za rok za zawodnika oraz o 50 zł za rok za klub. Wniosek podjęto pod głosowanie. Za 14 przeciw 0 wstrzymał się 2. Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 6

Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2014.

Jednogłośnie podjęto decyzję, że wzór koszulki użyty podczas Mistrzostw Europy 2012 pozostaje jako obowiązujący. Nowych zawodników powołanych do Kadry Narodowej obowiązują koszulki tego samego wzoru.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 7

Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2014.
Wstępną kandydaturę zgłosiło miasto Świeradów Zdrój. Za wstępną datę przyjęto datę 4-7 grudnia 2014 roku. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 16, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 8

Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2015.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 16, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 9

Mariusz Grochowski złożył wniosek o zwiększenie klasyfikacji drużynowej o: klasyfikację Masters oraz osób niepełnosprawnych. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 15 przeciw 0 wstrzymał się 1.

Black Skorpion Przyłęk złożył wniosek o zmienienie od 2015 roku w rywalizacji Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski kategorii wagowych na: Masters do 90kg, 100kg, +100 kg. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 8 przeciw 3 wstrzymał się 5.

Emil Wojtyra złożył wniosek o dodatnie od 2015 roku w rywalizacji Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski kategorii wagowej: Masters do 80kg. Wniosek podjęto pod głosowanie.
Za 12 przeciw 0 wstrzymał się 4.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.00

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Anna Mazurenko

POBIERZ