Kongres z Mistrzostw Polski - Krotoszyn - 06/11/2015

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 06.11.2015 ROKU W HALI SPORTOWOW – WIDOWISKOWEJ W KROTOSZYNIE PRZY AL. POWTSTAŃSCÓW WIELKOPOLSKICH 13, 63-700 KROTOSZYN. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21.10.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 10 członków, w tym 10 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponowała obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Igora Mazurenko

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Pawła Podlewskiego

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Igora Mazurenko, który uzyskała 100% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Pawła Podlewskiego, który otrzymał 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Krotoszyn 2015:
1. Puchar Polski 2016 (warunki kontraktu, kandydaci)
2. Przyjęcie nowych członków Federacji
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przeszedł do pkt 1. Po przedstawieniu przez Pawła Podlewskiego warunków kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2016, z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 10 przeciw 0 wstrzymał się 0. Większością głosów wniosek został przyjęty.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2.

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Uczniowski Klub Sportowy SAMSON MARKLOWICE
Za 10 przeciw 0 wstrzymał się 0

Przechodząc do 3 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.
Nie zgłoszono żadnych wniosków.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.05.

Przewodniczący:
Igor Mazurenko

Protokolant:
Paweł Podlewski

POBIERZ