Kongres z Mistrzostw Polski - Sopot - 27/02/2015

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 27 LUTY 2015 ROK W HOTEL MIRAMAR, UL. ZAMKOWA GÓRA 25, 81-713 SOPOT. ROZPOCZĘCIE GODZ. 21.00.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło22 członków, w tym 22 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anne Mazurenko

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, która otrzymała 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Sopot 2015
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2014
3. Przyjęcie nowych członków Federacji
4. Mistrzostwa Polski 2015 (opłaty startowe)
5. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2015
- Mistrzostwa Świata 2015
6. Puchar Polski 2015 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Mistrzostwa Polski 2016 (warunki kontraktu, kandydaci)
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym w zastępstwie za Prezydenta FAP przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13 879,23 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2014 rok.

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie
8 510,17 zł zostanie zaksięgowana na zwiększenie funduszu własnego-statutowego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3.

Nie zgłoszono żadnych kandydatur na nowych członków Federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4

Przewodniczący złożył wniosek, by od Mistrzostw Polski rozgrywanych w roku 2015 opłaty startowe po odliczeniu opłat za drużynę do Światowej i Europejskiej Federacji Armwrestlingu oraz po odliczeniu stałych opłat z tytułu działalności Federacji, w tym panel sędziowski, obsługa biura, obsługa księgowa i inne koszty niezbędne do funkconowania federacji, lub ustalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji Armwrestling Polska przekazać na dofinansowanie kosztów organizacji Mistrzostw Polski. Kwota, jaka zostanie przekazana organizatorowi corocznych Mistrzostw Polski będzie wyliczana przez zarzad federacji.
Wniosek podjęto pod głosowanie. Za 20 przeciw 0 wstrzymał się 2.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5

Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2015.

Jednogłośnie podjęto decyzję, że wzór koszulki użyty podczas Mistrzostw Europy 2012 pozostaje jako obowiązujący. Nowych zawodników powołanych do Kadry Narodowej obowiązują koszulki tego samego wzoru.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 6

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2015.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 22, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 7

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2016. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 22, przeciw 0, wstrzymał się 0.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 8

Klub Wiking Nisko złożył wniosek zwiększenie na Mistrzostwach Polski opłaty strtowej o 10pln od zawodnika w celu pokrycia kosztów wynajęcia operatora kamery i wykonania produkcji filmiku relacjonującego rywalziację Mistrzostw Polski w Armwrestlingu.


Wniosek podjęto pod głosowanie. Za 4 przeciw 5 wstrzymał się 13. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.20

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Anna Mazurenko

POBIERZ