Kongres z Pucharu Polski - Katowice - 28/10/2016

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 28 – 10 - 2016 ROKU W KATOWICACH. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 21.20.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 15 członków, w tym 15 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Katowice 2016:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2017
- Mistrzostwa Świata 2017
3. Mistrzostwa Polski 2017 (warunki kontraktu, kandydaci)
4. Puchar Polski 2017 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2

Przewodniczący zapoznał zebranych warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2017.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2017. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2017.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Przechodząc do 5 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Marcin Lachowicz z „Armfight Piaseczno” złożył wniosek o zwolnienie z opłat startowych na Mistrzostwach Polski i Pucharach Polski na okres 3 lat zawodników, poczynając od roku 2017, którzy na zawodach o randze Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostw Świata dla Reprezentacji Polski zdobyli złoty medal. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 14 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymało się 1 osoba. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.
Zamknięcie zebrania godz. 21.50.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ