Kongres z Mistrzostw Polski - Sopot - 26/02/2016

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 26 LUTY 2016 ROKU W SOPOCIE. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.30.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 17 członków, w tym 17 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, która otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Sopot 2016:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie nowych członków Federacji
3. Zmiana Statutu
4. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2016
- Mistrzostwa Świata 2016
6. Puchar Polski 2016 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Mistrzostwa Polski 2017 (warunki kontraktu, kandydaci)
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym w zastępstwie za Prezydenta FAP przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2

Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Klub Sportowy HANDS OF STONE ARMWRESTLING CLUB z siedzibą w 05-870 Błonie
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 3

Z projektem zmian Statutu zapoznał obecnych Przewodniczący zebrania. Zgłoszono następujące zmiany:
zmiana zapisów w Rozdziale V „WŁADZE FEDERACJI” w &34 pkt. 1 statutu Federacji Armwrestling Polska na: Zarząd Federacji składa się z 4 członków.

Przewodniczący wnioskował o naniesienie powyższych zmian w projekcie Statutu.
Zarządzono głosowanie. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Zmiany w projekcie Statutu zostały naniesione.
Przewodniczący zebrania założycielskiego, zaproponował obecnym podjęcie uchwały o zmianie statutu:

U c h w a ł a nr 1.

Zebrani przyjmują zmiany w Statucie stowarzyszenia „Federacja Armwrestling Polska”, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Okrzei 18/7, oraz uchwalają nową wersję statutu w brzmieniu załącznika nr 1 do wniosku.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

Zarządzono głosowanie:
Za uchwałą głosowało 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób. - uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący:
…............................

Protokolant:
…................................

Przewodniczący przystąpił do pkt. 4

Na Prezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Igor Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Igor Mazurenko
Za 17 osób, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób.

Na Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Piotr Szczerba – UKS Sokół Koniecpol
2. Marcin Lachowicz – UKS Armfight Piaseczno
3. Paweł Podlewski – UKS Złoty Tur Gdynia

Zarządzono głosowanie w procedurze wyboru „większości względnej”:
1. Piotr Szczerba
Za 2 osoby

2. Marcin Lachowicz
Za 3 osoby

3. Paweł Podlewski
Za 11 osób.

W wyniku głosowania wybrano:
Pierwszym Wiceprezydentem – Pawła Podlewskiego
Drugim Wiceprezydentem – Marcina Lachowicza

Na Sekretarza FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Mazurenko

Zarządzono głosowanie:
1. Anna Mazurenko
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Dariusz Muszczak - PRZEWODNICZĄCY
2. Grzegorz Nowotarski - ZASTĘPCA
3. Damian Musiał - SEKRETARZ
4. Piotr Szczerba
5. Mariusz Zbylut

Zarządzono głosowanie:
1. Dariusz Muszczak - PRZEWODNICZĄCY
Za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 1 osoba

2. Grzegorz Nowotarski – ZASTĘPCA
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

3. Damian Musiał - SEKRETARZ
Za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 1 osoba

4. Piotr Szczerba
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

5. Mariusz Zbylut
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

W wyniku głosowania na członków Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Dariusz Muszczak - PRZEWODNICZĄCY
2. Grzegorz Nowotarski - ZASTĘPCA
3. Damian Musiał - SEKRETARZ
4. Piotr Szczerba
5. Mariusz Zbylut

Na członków Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury:
1. Dariusz Groch - PRZEWODNICZĄCY
2. Jarosław Zwolak - ZASTĘPCA
3. Anna Głowińska - SEKRETARZ
4. Eryk Witecki
5. Emil Wojtyra

Zarządzono głosowanie:
1. Dariusz Groch - PRZEWODNICZĄCY
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

2. Jarosław Zwolak – ZASTĘPCA
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

3. Anna Głowińska - SEKRETARZ
Za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 1 osoba

4. Eryk Witecki
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

5. Emil Wojtyra
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

W wyniku głosowania na członków Sądu Koleżeńskiego wybrano:
1. Dariusz Groch - PRZEWODNICZĄCY
2. Jarosław Zwolak - ZASTĘPCA
3. Anna Głowińska - SEKRETARZ
4. Eryk Witecki
5. Emil Wojtyra

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5

Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2016.
Jednogłośnie podjęto decyzję, że wzór koszulki użyty podczas Mistrzostw Europy 2012 pozostaje jako obowiązujący.
Nowych zawodników powołanych do Kadry Narodowej obowiązują koszulki tego samego wzoru.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 6

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w roku 2016.
Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.
Punkt został podjęty do głosowania.
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 7

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski w roku 2017. Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.
Za 17 osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób

Przechodząc do 8 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Paweł Grabas z Steelarm Wrocław złożył wniosek utworzenie od roku 2017 na zawodach o randze Mistrzostw Polski kategorii Senior Grand Master Kobiet OPEN (plus 60lat). Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 2 osoby, przeciw 5 osób, wstrzymało się 10 osób. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Dariusz Groch z UKS Wiking Nisko złożył wniosek, by od następnych zawodów o randze Puchar Polski i Mistrzostwa Polski kategorie wagowe lewej ręki były by rozgrywane pierwszego dnia zawodów, natomiast kategorie wagowe prawej ręki były by rozgrywane drugiego dnia zawodów. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 5 osoby, przeciw 9 osób, wstrzymało się 3 osób. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Dariusz Muszczak złożył wniosek, że od roku 2017 na zawodach o randze Mistrzostw Polski nie będzie rozgrywana regulaminowa kategoria, jeżeli będzie mniej niż 3 osoby w kategorii, z wyłączeniem kategorii osób niepełnosprawnych. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 1 osoby, przeciw 15 osób, wstrzymało się 1 osoba. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Na pisemny wniosek Marcina Skalskiego, który wpłynął do zarządu Federacji Armwrestling Polska, przewodniczący zebrania przedstawił do rozpatrzenia Członkom Walnego Zgromadzenia Federacji Armwrestling Polska odwołanie od decyzji Prezesa UKS Armfight Piaseczno, Pana Marcina Lachowicza. Po rozpatrzeniu odwołania Marcina Skalskiego i przedstawieniu stanowiska Marcina Lachowicza na wniosek przewodniczącego zebrania zostało podjęte pod głosowanie następujący wniosek: Marcin Skalski może odejść z UKS Armfight Piaseczno dopiero w momencie zapłacenia kary umownej zawartej w stanowisku UKS Armfight Piaseczno z dnia 08 lutego 2016 roku. Wniosek został podjęty pod głosowanie.
Za 13 osoby, przeciw 2 osób, wstrzymało się 2 osoby. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Zamknięcie zebrania godz. 22.25

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Anna Mazurenko

POBIERZ