Puchar Polski - Jabłonka - 06/10/2017

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 06 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. PIUSA JABŁOŃSKIEGO 4, 34-480 JABŁONKA. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.30.


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 16 członków, w tym 16 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:

Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Jabłonka 2017:
1. Przyjęcie nowych członków Federacji Armwrestling Polska
2. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
3. Organizacja Zgrupowania Sportowego członków Federacji Armwrestling Polska
4. Utworzenie Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad.
Na nowych członków Federacji zgłoszono następujące kandydatury:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Spartan” Warszawa z siedzibą w Warszawie.
Za 15 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
Przewodniczący przystąpił do pkt. 2 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący przedstawił wstępne warunki organizacji w okresie letnim roku 2018 siedmiodniowego, lub dziesięciodniowego Zgrupowania Sportowego w dyscyplinie sportu Siłownia na rękę dla wszystkich chętnych, będącymi członkami Federacji Armwrestling Polska, w tym zawodnicy, trenerzy, działacze, sędziowie. W wyniku wolnej dyskusji Paweł Podlewski zaproponował przygotowanie programu szkolenia, który zostanie przesłany do przedstawicieli klubów. Ustalono, iż szkolenie będzie odpłatne, tylko i wyłącznie dla chętnych i nie będzie miało charakteru obowiązkowego.
Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4
Przewodniczący przedstawił idee utworzenia osobnego Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych. Paweł Podlewski przypomniał wszystkim obecnym przedstawicielom stowarzyszeń, iż w dniu 06 października 2017 roku od godziny 21.30 w Jabłonce odbędzie się Zgromadzenia Założycieli Związku Stowarzyszeń -Związku Sportowego Armwrestlingu Osób Niepełnosprawnych.

Przechodząc do 5 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. W wyniku braku wolnych wniosków zamknięto zebranie.
Zamknięcie zebrania godz. 21.20
…............................
Przewodniczący


…................................
Protokolant

POBIERZ