Kongres - Gdynia - 07/01/2017

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 07 STYCZNIA 2017 ROKU W GDYNI.

Rozpoczęcie zebrania, godz. 16.00

W dniu 07 stycznia 2017 roku w siedzibie Federacji Armwrestling Polska przy ul. Okrzei 18/7 w Gdyni odbyło się posiedzenie Zarządu Federacji Armwrestling Polska.

Na posiedzeniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu – stawiło się czterech członków zarządu: Igor Mazurenko, Paweł Podlewski, Mariusz Grochowski, Anna Mazurenko.

Posiedzenie Zarządu otworzył Paweł Podlewski i zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i powitanie Członków Zarządu
2. Stwierdzenie kworum do ważności obrad i podejmowaniu uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia Zarządu
5. Przyjęcie rezygnacji Igora Mazurenko z pełnionej funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.
6. Decyzja w sprawie uzupełnienia, bądź nie składu zarządu Federacji Armwrestling Polska
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

Ad. pkt. 1

Prezydent Federacji Armwrestling Polska Pan Igor Mazurenko powitał wszystkich członków Zarządu.

Ad. pkt. 2

Na podstawie listy obecności Prezydent Federacji Armwrestling Polska stwierdził kworum do ważności obrad i podejmowania uchwał.

Ad. pkt. 3

Następnie Pan Paweł Podlewski przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt. 4

Następnie Paweł Podlewski zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Anne Mazurenko, która otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję. Ad. pkt. 5

Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym pisemną rezygnację z dnia 17 grudnia 2016 roku Igora Mazurenko z pełnionej funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska od dnia 08 stycznia 2017 roku. Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjecie rezygnacji Pana Igora Mazurenko z pełnionej funkcji Prezydenta.
Zarządzono głosowanie.
Za 4 osoby, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania przyjęto rezygnację Igora Mazurenko z pełnionej funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska. W związku z tym Zarząd podjął następująca uchwałę Nr 1
U c h w a ł a nr 1
z dnia 07 stycznia 2017 roku
Zarząd Federacji Amwrestling Polska stwierdza, iż Pan Igor Mazurenko z dniem 08 stycznia 2017 roku nie pełni już funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

W głosowaniu brało udział 4 osoby. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób. Uchwałę przyjęto.

Przewodniczący:
…............................

Protokolant:
…................................Ad. pkt. 6

Następnie Przewodniczący zebrania w wyniku pisemnej rezygnacji z dnia 17 grudnia 2016 roku Igora Mazurenko z pełnionej funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska od dnia 08 stycznia 2017 roku zgodnie z § 35 (W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Federacji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Federacji) statutu Federacji Armwrestling Polska poddał do dyskusji uzupełnienia, bądź nie uzupełnienia składu zarządu Federacji Armwrestling Polska.

W wyniku dyskusji uczestnicy zebrania zgodnie stwierdzili, iż Zarząd Federacji Armwrestling Polska na czas swojej kadencji może wciąż funkcjonować i dokonywać czynności prawnych. W związku z powyższym do ponownych wyborów Zarządu lub części zarządu przez Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska lub ponownego postanowienia na posiedzeniu Zarządu Federacji Armwrestling Polska nie skorzysta z prawa kooptacji przysługujący mu zgodnie z § 35 (W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Federacji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Federacji) statutu Federacji Armwrestling Polska. Zarządzono głosowanie. Za 4 osoby, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób. .
W wyniku głosowania zatwierdzono, iż Zarząd Federacji Armwrestling Polska na czas swojej kadencji do ponownych wyborów Zarządu lub części zarządu przez Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska lub ponownego postanowienia na posiedzeniu Zarządu Federacji Armwrestling Polska nie skorzysta z prawa kooptacji. W związku z tym Zarząd podjął następująca uchwałę Nr 2


U c h w a ł a nr 2

z dnia 07 stycznia 2017 roku

Zarząd Federacji Amwrestling Polska stwierdza, iż z dniem 08 stycznia 2017 roku Zarząd Federacji Armwrestling Polska na czas swojej kadencji do ponownych wyborów Zarządu lub części zarządu przez Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska lub ponownego postanowienia na posiedzeniu Zarządu Federacji Armwrestling Polska będzie działał trzyosobowo. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

W głosowaniu brało udział 4 osoby. Za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób. Uchwałę przyjęto.

Przewodniczący:
…............................

Protokolant:
…................................

Ad. pkt. 7

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.

Ad. pkt. 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godz. 16.40 zamknął posiedzenie Zarządu.

Przewodniczący:
Paweł Podlewski

Protokolant:
Marcin Mielniczuk

POBIERZ