Mistrzostwa Polski - Cieszyn - 16/03/2018

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 16 MARCA 2018 ROKU W HOTELU LIBURNIA W CIESZYNIE, UL. LIBURNIA 10, 43-400 CIESZYN. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.30.


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 18 członków, w tym 18 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewskiego

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, która otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
Program Kongresu Federacji Armwrestling Polska – Cieszyn 2018
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2017
3. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2018
- Mistrzostwa Świata 2018
4. Puchar Polski 2018 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Mistrzostwa Polski 2019 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2017 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26 953,30 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2017 rok.

Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie -14132,86 zł zostanie zaksięgowana na zmniejszenie funduszu własnego-statutowego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3
Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2018.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4 i 5
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2018 i Mistrzostw Polski w roku 2019.

Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Punkt został podjęty do głosowania.

Przechodząc do 6 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Jakub Janczy z Klubu Niedźwiedzie Orawy złożył wniosek w brzmieniu: Klub za każde zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji drużynowej w rywalizacji Mistrzostw Polski i Pucharu Polski ma prawo oznaczyć logo klubowe gwiazdką.”

Punkt został podjęty do głosowania.
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 3 osoby.
W wyniku braku wolnych wniosków zamknięto zebranie.
Zamknięcie zebrania godz. 21.30


…............................
Przewodniczący


…............................
Protokolant

POBIERZ