Puchar Polski - Katowice - 06/10/2018

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 06 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU KRÓLESTWO CLUB & RESTAURANT RONDO PRZY UL. ZIĘTKA 1 W KATOWICACH. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 09.35.


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 14 członków, w tym 14 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem nadzwyczajnego zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęły funkcję.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Nałożenie kary na organizatora XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018.
2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym uwagi do organizacji XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018.

W wyniku dyskusji przewodniczący zebrania złożył wniosek: za brak poszanowania zawodników, panelu sędziowskiego, działaczy oraz kibiców ukaranie organizatora XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018 Pana Mariusza Grochowskiego pozbawieniem stanowiska Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska. Punkt został podjęty do głosowania. W wyniku glosowania jawnego podjęto uchwałę


U c h w a ł a nr 1
z dnia 06 października 2018 roku

Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska pozbawia funkcji drugiego Wiceprezydenta Pana Mariusza Grochowskiego. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

W głosowaniu brało udział 14 osób. Za przyjęciem uchwały 8 osób, przeciw 4 osoby, wstrzymało się 2 osoby

…................................
Przewodniczący


…................................
Protokolant
W wyniku dalszej dyskusji przewodniczący zebrania złożył wniosek o ukaranie organizatora XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – Katowice 2018 Pana Mariusza Grochowskiego karą pieniężną w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100 groszy) z przeznaczeniem na Panel Sędziowski. Punkt został podjęty do głosowania.

Za 3 osoby, przeciw 7 osób, wstrzymało się 4 osoby. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Przechodząc do 2 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Z braku wolnych wniosków przewodniczący zamkną zebranie o godzinie: 09.55

…................................
Przewodniczący


…................................
Protokolant

POBIERZ