Mistrzostwa Polski - Warszawa - 05/04/2019

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 05 KWIETNIA 2019 ROKU W HIT HOTEL UL. KS. I KŁOPOTOWSKIEGO 33, 03-720 WARSZAWA. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 22.44


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 14 członków, w tym 14 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Warszawa 2019:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2018
3. Wybory Uzupełniające do Zarządu FAP na funkcję Wice Prezydenta FAP
4. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2019
- Mistrzostwa Świata 2019
5. Puchar Polski 2019 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Mistrzostwa Polski 2020 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2018 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 26 953,30 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2018 rok.
Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 4783,45 zł zostanie zaksięgowana na zwiększenie funduszu własnego-statutowego.
Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3
Przewodniczący zebrania przedstawił obecnym pisemną rezygnację z dnia 22 lutego 2019 roku Pana Marcina Mielniczuka z pełnionej funkcji Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.
Następnie Przewodniczący zebrania w wyniki rezygnacji jednego z członków Zarządu Federacji Armwrestling Polska Pana Marcina Mielniczuka ze stanowiska pierwszego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska, zgodnie z § 35 (W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Federacji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ilości członków Zarządu Federacji) statutu Federacji Armwrestling Polska poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko drugiego Wiceprezesa Federacji Armwrestling Polska.
Zgłoszono kandydatury:
Mariusz Podgórski z Klubu Spartan Warszawa zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Nowotarskiego.
Marcin Lachowicz z Klubu Armfight Piaseczno zgłosił kandydaturę Pani Marleny Wawrzyniak.

Arkadiusz Kwiatkowski z Klubu Samson Marklowice złożył wniosek, by głosowanie nad wyborem kandydata odbyło się w sposób niejawny. Wniosek przyjęto pod głosowanie.
Za 1 osoba, przeciw 13 osób, wstrzymał się 0 osób. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie jawne w procedurze wyboru „większości względnej”:
1. Grzegorz Nowotarski
za 6 osób

2. Marlena Wawrzyniak
za 8 osób

W wyniku głosowania jawnego na wolny wakat pierwszego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska wybrano Panią Marlenę Wawrzyniak. Pani Marlena przyjęła funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjąło następującą uchwałę Nr 1

U c h w a ł a nr 1
z dnia 05 kwietnia 2019 rok


Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji pierwszego Wiceprezydenta Panią Marlenę Wawrzyniak, która rozpoczyna pełnienie funkcji Pierwszego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska z dniem 06 kwietnia 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

…............................
Przewodniczący

…................................
Protokolant

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4
Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2019.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5 i 6
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2019 i Mistrzostw Polski w roku

Z powodu braku chętnych Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.
Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.
Dariusz Groch z Klubu Wiking Nisko złożył wniosek dotyczący zmiany punktu regulaminu wewnętrznego Federacji Armwrestling Polska o przynależności klubowej zawodnika w brzmieniu:
„Od rywalizacji Pucharu Polski w roku 2019 zawodnik ma prawo zmienić klub pod którym do tej pory startował. Warunkiem jest poinformowanie władz dotychczasowego klubu najpóźniej na 30 dni przed końcowym terminem zgłaszania zawodników do uczestnictwa w zawodach oraz posiadanie zgody władz klubu docelowego na przyjęcie zawodnika. Zawodnik zmieniający klub nie może posiadać zaległości finansowych w klubie, który che opuścić”.
Wniosek przyjęto pod głosowanie jawne.
Za 8 osoba, przeciw 1 osób, wstrzymał się 5 osób. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Dariusz Groch z Klubu Wiking Nisko złożył wniosek o rozszerzenie od roku 2020 rywalizacji Mistrzostw Polski w Armwrestlingu o kategorię OPEN mężczyzn i kobiet lewej i prawej ręki. Prawo startu mieli by zawodnicy:
- w kategorii Open mężczyzn: z kategorii senior 75kg – osoba z 1 miejsca, z kategorii 80kg oraz 85kg – osoba z 1 i 2 miejsca, z kategorii 90kg, 100kg, 110kg oraz powyżej 110kg – osoby z 1, 2 i 3 miejsca.
- w kategorii Open kobiet: z kategorii senior finalistki ze wszystkich kategorii.
Wniosek przyjęto pod głosowanie jawne.
Za 12 osoba, przeciw 0 osób, wstrzymał się 2 osoby. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Dariusz Groch z Klubu Wiking Nisko złożył kolejny wniosek w brzmieniu: „Od rywalizacji Pucharu Polski w Armwrestlingu 2019 prawo startu mają wszyscy zawodnicy zrzeszeni w Światowej Federacji World Armwrestling Federation (WAF)”
Wniosek przyjęto pod głosowanie jawne.
Za 1 osoba, przeciw 12 osób, wstrzymał się 1 osoba. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony.

Mariusz Podgórski z Klubu Spartan Warszawa złożył wniosek o wprowadzenie od Mistrzostw Polski w Armwrestlingu 2020 kategorii masters mężczyzn do 70kg.
Wniosek przyjęto pod głosowanie jawne.
Za 12 osoba, przeciw 0 osób, wstrzymało się 2 osoby. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Marcin Lachowicz z Armfight Piaseczno przedstawił zebranym ustny wniosek Pani Anny Mazurenko dotyczący rezygnacji z funkcji Sekretarza Federacji Armwrestling Polska. W wyniku dyskusji zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Anny Mazurenko.
Wniosek przyjęto pod głosowanie jawne.
Za przyjęciem rezygnacji 0 osoba, przeciw 14 osób, wstrzymało się 0 osoby. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie Federacji Arrmwrestling Polska nie przyjęło rezygnacji Pani Anny Mazurenko z funkcji Sekretarza. Pani Anna Mazurenko nadal pełni tą funkcję.

Nie zgłoszono więcej dodatkowych wniosków.
Zamknięcie zebrania godz. 22.27.

…............................
Przewodniczący

…................................
Protokolant

POBIERZ