Puchar Polski - Reda - 11/10/2019

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, DZIAŁAJĄCEGO W FORMIE STOWARZYSZENIA Z SIEDZIBĄ W GDYNI, REGON 193020205, NIP 5862122169, WPISANEJ DO REJESTRU STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYDZIAŁU KULTURY, REKREACJI I SPORTU URZĘDU MIASTA GDYNI, POD NR 9/2004 (ZWANEGO DALEJ „FEDERACJĄ”), KTÓRE ODBYŁO W DNIU 11 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W HOTELU RIVER STYLE HOTEL & SPA W REDZIE, UL. PUCKA 10B, 84-240 REDA.


Rozpoczęcie zebrania, godz. 21.00

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 17 członków, w tym 16 uprawnionych do głosowania.

Ad. 1
Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 100% głosów za, natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 100% głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:


Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Reda 2019

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Federacji.
4. Kadra Narodowa Mistrzostwa Świata IFA 2019
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Ad. 2
Przewodniczący przystąpił do pkt. 2 i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Uchwała porządkowa Walnego Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska, działającego w formie stowarzyszenia z siedzibą w Gdyni w dniu 11 października 2019 roku w Redzie w sprawie przyjęcia porządku obrad „Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska, działającego w formie stowarzyszenia z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zebrania z dnia 11 października 2019 roku.”

(podpis przewodniczącego i protokolanta na oryginale)

Ad. 3
Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3, i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.


Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska, działającego w formie stowarzyszenia z siedzibą w Gdyni w dniu 11 października 2019 roku w Redzie w sprawie zmiany adresu Federacji.
§ 1. Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska, działającego w formie stowarzyszenia z siedzibą w Gdyni, niniejszym postanawia zmienić, z dniem 11 października 2019 roku, adres Federacji z ul. Okrzei 18/7, 81-245 Gdynia, (dotychczasowy adres Federacji) na nowy: Jaskółcza 15, 81-076 Gdynia (nowy adres Federacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzono głosowanie jawne.
Za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Uchwałę nr 1 skutecznie podjęto.

(podpis przewodniczącego i protokolanta na oryginale)

Ad. 4
Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata IFA 2019. Głos zabrał Honorowy Członek Federacji Armwrestling Polska – Igor Mazurenko i wygłosił referat na temat sponsoringu w sporcie. Następnie przewodniczący zebrania przedstawił obecnym propozycję zmiany wzoru oficjalnej koszulki startowej Reprezentacji Polski. W wyniku dyskusji Paweł Podlewski zaproponował wniosek, iż od Mistrzostw Świata IFA w Armwrestlingu – Rumia, Polska 2019 zmianie ulega wzór koszulki startowej Polskiej Kadry Armwrestlingu. Oficjalny wzór / model koszulki zostanie przegłosowany przez przedstawicieli klubów na zamkniętym forum internetowym facebook. Po zatwierdzeniu projektu wszystkich zawodników powołanych do Kadry Narodowej obowiązywać będą koszulki startowe tego samego wzoru. Zarządzono głosowanie jawne:
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 1 osoba. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

W wyniku dyskusji ustalono, że przyszłoroczne Mistrzostwa Polski odbędą się w klasach i kategoriach wagowych zgodnie z przepisami międzynarodowej organizacji International Federation of Armwrestling (IFA).

Ad. 5
Następnie Przewodniczący przeszedł pkt. 5
Przewodniczący zebrania zgłosił kandydaturę nowego członka Federacji: Żarski Klub Sportów Walki z siedzibą w Żarach. Zarządzono głosowanie jawne nad przyjęciem nowego klubu jako członka Federacji Armwrestling Polska.
Za 16 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób. W wyniku głosowania kandydatura została przyjęty.

Przewodniczący poddał pod dyskusję zwiększenie na stałe opłat startowych przyszłorocznych Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski. Arkadiusz Kwiatkowski złożył wniosek, by dyskusję i głosowanie przenieś na zamknięte forum internetowe facebook dla przedstawicieli klubów. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Marcin Mielniczuk złożył wniosek: ze względu na problemy organizacyjne tegorocznego Pucharu Polski wynagrodzenie panelu sędziowskiego zostanie rozliczone z opłat startowych zebranych na Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu w roku 2020. Zarządzono głosowanie jawne:
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 1 osoba. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Arkadiusz Kwiatkowski złożył wniosek: na tegorocznym Pucharze Polski finały wszystkich klas i kategorii wagowych będą odbywać się na końcu zawodów. Zarządzono głosowanie jawne:
Za 1 osoba, przeciw 15 osób, wstrzymał się 0 osób. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony

Dariusz Groch złożył wniosek: na tegorocznym Pucharze Polski półfinały i finały tylko kategorii seniorskich zostaną rozegrane osobno na końcu zawodów. Półfinały i finały pozostałych klas i kategorii wagowych zostanę rozegrane zaraz po eliminacjach. Zarządzono głosowanie jawne:
Za 14 osób, przeciw 0 osób, wstrzymały się 2 osoby. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty.

Ad. 6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknięto Walne Zebranie.

Zamknięcie zebrania godz. 23.30. Na tym protokół zakończono.

(podpis przewodniczącego i protokolanta na oryginale)

POBIERZ