Mistrzostwa Polski - Koszalin - 04/09/2020

P R O T O K Ó Ł Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 04 WRZEŚNIA 2020 ROKU W HOTELU GROMADA ARKA KOSZALIN, 5-0357 KOSZALIN, UL. ZWYCIĘSTWA 20-24. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.30


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 16 członków, w tym 15 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Pawła Podlewskiego
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Obie osoby przyjęli funkcję.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Koszalin 2020:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2019
3. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
4. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
5. Puchar Polski 2020 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Mistrzostwa Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2019 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 143,08 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2019 rok.

Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 14 143,08 zł zostanie zaksięgowana na zwiększenie funduszu własnego-statutowego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

W wyniku wniosków członków walnego zgromadzenia zaproponowano, aby pierwszy wiceprezydent miałby odpowiadać za wsparcie Federacji w zakresie pomocy formalno-prawnej, natomiast drugiemu wiceprezydentowi nadać funkcję w zakresie sprawowania kontroli nad szeroko pojętym marketingiem oraz pozyskiwaniem dodatkowych środków mających na celu wsparcie Federacji Armwrestling Polska zwanej dalej „FAP”.

W toku dalszej dyskusji jednogłośnie ustalono, iż wszyscy członkowie Federacji Armwrestling Polska mogą pozyskiwać sponsorów na rzecz FAP w porozumieniu z Wiceprezydentem ds. marketingu i pozyskiwania środków a ich ekwiwalent związany z pozyskanymi środkami będzie każdorazowo ustalany z Zarządem FAP

Następnie przewodniczący przeszedł do zgłaszania kandydatur do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego FAP.

Na Prezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Paweł Podlewski
Zarządzono głosowanie jawne:
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję Prezydenta Federacji Armwrestling Polska wybrano Pawła Podlewskiego. Pan Paweł Podlewski przyjął funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 1

U c h w a ł a nr 1
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji Prezydenta Pana Pawła Podlewskiego, który rozpoczyna pełnienie funkcji Prezydenta Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Na Pierwszego Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Marcin Lachowicz

Zarządzono głosowanie jawne:
1. Marcin Lachowicz
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję Pierwszego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska wybrano Marcina Lachowicza. Pan Marcin Lachowicz przyjął funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 2

U c h w a ł a nr 2
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji Pierwszego Wiceprezydenta Pana Marcina Lachowicza, który rozpoczyna pełnienie funkcji Pierwszego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Na Drugiego Wiceprezydenta FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Damian Zaorski
2. Arkadiusz Kwiatkowski

Zarządzono głosowanie jawne:
1. Damian Zaorski
Za 13 osób, przeciw 2 osób, wstrzymał się 0 osób.
2. Arkadiusz Kwiatkowski
Za 2 osób, przeciw 13 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję Drugiego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska wybrano Damiana Zaorskiego. Pan Damian Zaorski przyjął funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 3

U c h w a ł a nr 3
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji Drugiego Wiceprezydenta Pana Damiana Zaorskiego, który rozpoczyna pełnienie funkcji Drugiego Wiceprezydenta Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Na Sekretarza FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Anna Mazurenko

Zarządzono głosowanie jawne:
1. Anna Mazurenko
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję Sekretarza Federacji Armwrestling Polska wybrano Annę Mazurenko. Pani Anna Mazurenko przyjęła funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 4

U c h w a ł a nr 4
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji Sekretarza Panią Annę Mazurenko, którya rozpoczyna pełnienie funkcji Sekretarza Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Na członków Komisji Rewizyjnej FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Waldemar Podolski - Przewodniczący
2. Grzegorz Nowotarski - Zastępca
3. Paulina Kuźniar - Sekretarz
4. Mariusz Grochowski
5. Jakub Janczy

Zarządzono głosowanie jawne:
1. Waldemar Podolski - Przewodniczący
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
2. Grzegorz Nowotarski - Zastępca
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
3. Paulina Kuźniar - Sekretarz
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
4. Mariusz Grochowski
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
5. Jakub Janczy
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Federacji Armwrestling Polska wybrano:
1. Waldemar Podolski - Przewodniczący
2. Grzegorz Nowotarski - Zastępca
3. Paulina Kuźniar - Sekretarz
4. Mariusz Grochowski
5. Jakub Janczy

Wszystkie osoby przyjęło funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 5

U c h w a ł a nr 5
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji członków Komisji Rewizyjnej poniższe osoby:
1. Waldemar Podolski - Przewodniczący
2. Grzegorz Nowotarski - Zastępca
3. Paulina Kuźniar - Sekretarz
4. Mariusz Grochowski
5. Jakub Janczy
Wszystkie osoby rozpoczynają pełnienie funkcji członków Komisji Rewizyjnej Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Na członków Sądu Koleżeńskiego FAP zgłoszono następujące kandydatury:
1. Dariusz Groch - Przewodniczący
2. Arkadiusz Kwiatkowski - Zastępca
3. Kamil Jabłoński - Sekretarz
4. Paweł Grabas
5. Rafał Fiołek

Zarządzono głosowanie jawne:
1. Dariusz Groch - Przewodniczący
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
2. Arkadiusz Kwiatkowski - Zastępca
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
3. Kamil Jabłoński - Sekretarz
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
4. Paweł Grabas
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
5. Rafał Fiołek
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję członków Sądu Koleżeńskiego Federacji Armwrestling Polska wybrano:
1. Dariusz Groch - Przewodniczący
2. Arkadiusz Kwiatkowski - Zastępca
3. Kamil Jabłoński - Sekretarz
4. Paweł Grabas
5. Rafał Fiołek

Wszystkie osoby przyjęło funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 6

U c h w a ł a nr 6
z dnia 04 września 2020 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji członków Sądu Koleżeńskiego poniższe osoby:
1. Dariusz Groch - Przewodniczący
2. Arkadiusz Kwiatkowski - Zastępca
3. Kamil Jabłoński - Sekretarz
4. Paweł Grabas
5. Rafał Fiołek
Wszystkie osoby rozpoczynają pełnienie funkcji członków Sądu Koleżeńskiego Federacji Armwrestling Polska z dniem 05 września 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4
Przewodniczący zapoznał zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2021.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5 i 6
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2020 i Mistrzostw Polski w roku 2021.

Z powodu braku chętnych na organizację Pucharu Polski 2020 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.

Paweł Podlewski w imieniu Arkadiusza Gierszewskiego zgłosił organizatora Mistrzostw Polski 2021. Mistrzostwa Polski 2021 mają się odbyć w miesiącu marcu 2021 na Zamku w Gniewie.

Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Paweł Podlewski złożył wniosek o przyjęcie nowych członków Federacji Armwrestling Polska. Na nowego członka Federacji zgłoszono następującą kandydaturę:
1. Klub Sportowy SPARTAKUS NAŁĘCZÓW z siedzibą w Czesławice 76, 24-150 Nałęczów
Za 15 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

Nie zgłoszono więcej dodatkowych wniosków.

Zamknięcie zebrania godz. 21.25

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

POBIERZ