Mistrzostwa Polski - Zamek Gniew - 12/03/2021

P R O T O K Ó Ł Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 12-03-2021 ROKU W ZAMEK GNIEW, UL. ZAMKOWA 3, 83-140 GNIEW ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.00


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 18 członków, w tym 18 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko
W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.

Przewodniczący zebrania przed zapoznanie obecnych z porządkiem obrad złożył wniosek o przyjęcie nowych członków Federacji Armwrestling Polska. Na nowego członka Federacji zgłoszono następujące kandydatury:

1. Armwrestling Club Gdańsk, z siedzibą w 80-298 Gdańsk, ul .Fundamentowa SD/133
Za 18 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
2.Klub Sportowy Family Team Wyszków, z siedzibą w 07-200 Wyszków, ul.Pułtuska 112i
Za 18 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Zamek Gniew 2021: Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Zamek Gniew 2021:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2020
3. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
4. Puchar Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Mistrzostwa Polski 2022 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2020 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 34 779,48 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie uchwala, iż stratę za rok 2020 w kwocie 11 218,75 zł zostanie pokryta z funduszu własnego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący zapoznał zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2021.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4 i 5
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2021 i Mistrzostw Polski w roku 2022.

Z powodu braku chętnych na organizację Pucharu Polski 2021 i Mistrzostw Polski w roku 2022 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.

Przechodząc do 6 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Paweł Podlewski przedstawił zebranym propozycję przystąpienia Federacji Armwrestling Polska do związku stowarzyszeń: Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (PKSN). Anna Mazurenko i Paweł Podlewski wyjaśnili obecnym warunki, zasady i idee przystąpienia do PKSN. Nie było uwag.

Zarządzono głosowanie jawne:
Za 18 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 0 osób.
W wyniku głosowania jawnego Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 1


U c h w a ł a nr 1
z dnia 12 marca 2021 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska postanawia, iż Federacja Armwrestling Polska przystępuje do związku stowarzyszeń: Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich (PKSN). Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Federacji Armwrestling Polska. Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

Paweł Podlewski przedstawił propozycję klubu Samson Marklowice w sprawie anulacji obowiązkowego wystawiania sędziego przez klub na zawodach o randze Mistrzostw Polski lub Puchar Polski. W wyniku dyskusji sformułowano nowy wniosek: Na zawodach o randze Mistrzostw Polski i Puchar Polski każdy klub ma obowiązek wystawienia do panelu sędziowskiego minimum jednego sędziego z uprawnieniami sędziowskimi FAP. Kara za brak sędziego pozostaje bez zmian.

Zarządzono głosowanie jawne:
Za 16 osób, przeciw 1 osób, wstrzymał się 1 osób.

Następnie przewodniczący zebrania na wniosek Tomasza Szewczyka z klubu MCKiS Tytan Jaworzno poruszył temat pozytywnych wyników Reprezentantów Polski na obecność zabronionej substancji uzyskanych podczas badań dopingowych na Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu IFA – Rumia, Polska 2019. Podczas dyskusji nie sformułowano żadnych wniosków.

Nie zgłoszono więcej dodatkowych wniosków.
Zamknięcie zebrania godz. 21.45.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

POBIERZ