Puchar Polski - Jastrzębia Góra - 10/12/2021

P R O T O K Ó Ł
Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 10 GRUDNIA 2021 ROKU W DOM WCZASOWY VIS, UL. KRÓLEWSKA 13, 84-104 JASTRZĘBIA GÓRA. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 21.10


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 18 członków, w tym 18 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko
W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.

Przewodniczący zebrania przed zapoznanie obecnych z porządkiem obrad złożył wniosek o przyjęcie nowych członków Federacji Armwrestling Polska. Na nowego członka Federacji zgłoszono następujące kandydatury:

1. Uczniowski Klub Sportowy DZIKI BIELICE, z siedzibą w Tatów 5B, 76-039 Biesiekierz
Za 18 osób, przeciw 18 osób, wstrzymał się 18 osób.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Jastrzebia Góra 2021:
Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Jastrzębia Góra 2021:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Kadra Narodowa Mistrzostwa Europy i Świata IFA 2022
4. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 2022
5. Wybór Sędziego głównego FAP
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący zapoznał zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Europy i Świata w roku 2022.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w 2022

Z powodu braku chętnych na organizację Mistrzostw i Puchar Polski w roku 2022 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.

Przechodząc do 5 punktu porządku zebrania Przewodniczący przedstawił rezygnację ze stanowiska Sędziego głównego federacji – Pani Moniki Dumy. Zgłoszono trzy kandydatury na stanowisko sędzia główny federacji:
1. Judyta Wiercińska
2. Wiktor Zaklicki
3. Dariusz Groch

Zarządzono głosowanie jawne w procedurze wyboru „większości względnej”:
1. Judyta Wiercińska
Za 11 osób, przeciw 0 osób, wstrzymał się 7 osób.
2. Wiktor Zaklicki
Za 4 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymał się 14 osób.
3. Dariusz Groch
Za 3 osoby, przeciw 0 osób, wstrzymał się 15 osób.

W wyniku głosowania jawnego na funkcję Sędziego Głównego Federacji Armwrestling Polska wybrano Judytę Wiercińską. Pani Judyta przyjęła funkcję. W związku z tym Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło następującą uchwałę Nr 1

U c h w a ł a nr 1
z dnia 10 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska powołuje do pełnienia funkcji Sędziego Głównego Federacji Armwrestling Polska Panią Judytę Wiercińską, która rozpoczyna pełnienie funkcji z dniem 13 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

(podpisy na oryginale)


Przechodząc do 6 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Dariusz Groch zaproponował, by Puchar Polski od roku 2022 miał rangę międzynarodową. W wyniku dyskusji skonstruowano wniosek: Od roku 2022 Puchar Polski przyjmuje nazwę: „Otwarty Puchar Polski”, a prawo startu mają również zawodnicy z innych krajów (z wyłączeniem amatorów). Tytuł najsilniejszego Polaka danego roku rozgrywany w kategorii Open lewej i prawej ręki, mężczyzn i kobiet od 2022 roku będzie nadawany tylko na Mistrzostwach Polski.

Wniosek poddano pod głosowanie jawne:
Za 16 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymał się 0 osób.

Nie zgłoszono więcej dodatkowych wniosków.

Zamknięcie zebrania godz. 22.30

(podpisy na oryginale)

POBIERZ