Mistrzostwa Polski - Jaworzno - 08/04/2022

P R O T O K Ó Ł Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 08-04-2022 ROKU W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MCKIS, UL. GRUNWALDZKA 80, 43-600 JAWORZNO. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA, GODZ. 20.10


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 19 członków, w tym 19 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Jaworzno 2022:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2021
3. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2022
- Mistrzostwa Świata 2022
4. Puchar Polski 2022 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Mistrzostwa Polski 2023 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Nie było uwag do raportu.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2021 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 39 289,94 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie uchwala, iż zysk za rok 2021 w kwocie 4 617,04 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący Paweł Podlewski oraz Anna Mazurenko zapoznali zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2022.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4 i 5
Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2022 i Mistrzostw Polski w roku 2023.

Z powodu braku chętnych na organizację Pucharu Polski 2022 i Mistrzostw Polski w roku 2023 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Wniosek uzyskał 100% głosów za.

Przechodząc do 6 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Jan Bętkowski z UKS Dziki Bielice złożył wniosek by kategorie Senior Grand Masters mężczyzn w rywalizacji lewej i prawej ręki od Pucharu Polski 2022 były rozgrywane na Pucharze Polski w kategoriach do 70kg, do 95kg, Powyżej 95kg. Zarządzono głosowanie.
W wyniku głosowania jawnego wniosek uzyskał 16 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymało się.

Nie zgłoszono więcej dodatkowych wniosków.

Sędzia Główny FAP – Judyta Wiercińska zajęła głos w sprawie obowiązujących przepisów sędziowskich i sędziowskich spraw organizacyjnych.

Organizator Mistrzostw Polski – Mariusz Grochowski z MCKiS Tytan Jaworzno zajął głos w sprawach związanych z organizacją zawodów.

Nie zgłoszono więcej spraw.

Zamknięcie zebrania godz. 21.25.

(stosowne podpisy na oryginale)
Przewodniczący Protokolant

POBIERZ