Puchar Polski - Jastrzębia Góra - 02/12/2022

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska, które odbyło w dniu 02-12-2022 roku w Domu Wczasowym VIS, 84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13. Rozpoczęcie zebrania, godz. 21.10


W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 19 członków, w tym 19 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Jastrzębia Góra 2022:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Kadra Narodowa Mistrzostwa Europy i Świata IFA 2023
4. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 2023
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Walnego Zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3

Przewodniczący Paweł Podlewski oraz Anna Mazurenko zapoznali zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2023.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w roku 2023.

Z powodu braku chętnych na organizację Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski w roku 2023 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP. Wniosek uzyskał 100% głosów za.

Przechodząc do 5 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Damian Zaorski złożył obecnym ustną rezygnację z pełnionej funkcji Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska. Następnie przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie przyjecie rezygnacji Pana Damiana Zaorskiego z pełnionej funkcji Wice Prezydenta.

Zarządzono głosowanie jawne, w wyniku którego Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska podjęło uchwałę Nr 1.

U c h w a ł a nr 1
z dnia 02 grudnia 2022 roku
Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling stwierdza, iż Pan Damian Zaorski z dniem 03 grudnia 2022 roku nie pełni już funkcji Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

W głosowaniu brało udział 19 osób. Za przyjęciem uchwały głosowały 18 osób, przeciw 0 osób. wstrzymał się 1 osoba. Uchwałę przyjęto.


W wyniku dalszej dyskusji zadecydowano o wyborze nowego kandydata na funkcję Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.

Na Wiceprezydenta FAP zgłoszono jedną kandydaturę:
1. Grzegorz Nowotarski

Zarządzono głosowanie jawne, w wyniku którego Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska podjąło uchwałę Nr 2.

U c h w a ł a nr 2
z dnia 02 grudnia 2022 roku
Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling sz dniem 03 grudnia 2022 powołuje Pana Grzegorza Nowotarskiego na funkcję Wice Prezydenta Federacji Armwrestling Polska.
Uchwała wchodzi w życie w momencie przegłosowania.

W głosowaniu brało udział 19 osób. Za przyjęciem uchwały głosowały 18 osób, przeciw 0 osób. wstrzymał się 1 osoba. Uchwałę przyjęto.

W wyniku dalszej dyskusji Grzegorz Nowotarski zgłosił wnioski:
- od 2023 roku coroczny Puchar Polski będzie odbywał się w jednym terminie razem z corocznymi „Mistrzostwami Polski Amatorów – Debiuty Armwrestlingowe”.
- dla uczestników Pucharu Polski będą niższe wcześniejsze opłaty startowe. Wysokość niższej opłaty startowej pozostaje w kompetencji zarządu FAP.
- w przypadku braku co najmniej 3 uczestników w danej kategorii wagowej na corocznym Pucharze Polski w Arwrestlingu przez okres 2 lat (dwie edycje pucharu), kategorie takie z automatu zostaną usunięte z regulaminu zawodów. Weryfikacja kategorii rozpoczyna się od roku 2022.

Zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu brało udział 19 osób. Za przyjęciem wniosków głosowało 18 osób, przeciw 0 osób. wstrzymał się 1 osoba. Wnioski wchodzą w życie w momencie przegłosowania.

Przewodniczący zebrania przedstawił sytuację finansową Federacji Armwrestling Polska uwzględniającą brak wymaganej kwoty na całościowe pokrycie organizacji tegorocznego Pucharu Polski w Armwrestlingu – Jastrzębia Góra 2022. Przewodniczący zebrania zaproponował wniosek, by wynagrodzenia obsługi technicznej i sędziowskiej pokryć z przyszłorocznych wpływów z opłat startowych, licencyjnych zawodniczych i klubowych zbieranych podczas Mistrzostw Polski w Armwrestlingu.

Zarządzono głosowanie jawne. W głosowaniu brało udział 19 osób. Za przyjęciem wniosków głosowało 19 osób, przeciw 0 osób. wstrzymał się 0 osób. Wniosek wchodzą w życie w momencie przegłosowania.

Nie zgłoszono więcej spraw.

Zamknięcie zebrania godz. 22.06.