Mistrzostwa Polski - Cieszyn - 14/04/2023

PROTOKÓŁ

z Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska, które odbyło w dniu 14-04-2023 roku w Hotelu LIBURNIA, 73-100 Cieszyn, ul. Liburnia 10.


Rozpoczęcie zebrania, godz. 21.00.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 17 członków, w tym 17 uprawnionych do głosowania.

Obrady otworzył Paweł Podlewski zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski
natomiast na protokolanta zgłoszono:
Anna Mazurenko

W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego który(a) uzyskał 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał, natomiast protokolantem wybrano Annę Mazurenko, który(a) otrzymała 100% głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Obie osoby przyjęli funkcję.


W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Cieszyn 2023:

1. Przyjęcie nowych członków FAP
2. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
3. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2022
4. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2023
- Mistrzostwa Świata 2023
5. Puchar Polski 2023 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Mistrzostwa Polski 2024 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Przewodniczący zebrania złożył wniosek o przyjęcie nowych członków Federacji Armwrestling Polska. Na nowego członka Federacji zgłoszono następujące kandydatury:

1. Uczniowski Klub Sportowy ArmFight Elbląg, z siedzibą w ul. Królewiecka 131/4, 82-300 Elbląg
Z powodu braku obecności wnioskodawców Paweł Podlewski złożył wniosek, by przyjęcie nowego kandydata przełożyć na kolejne Walne Zgromadzenie Członków FAP. Wniosek uzyskał 100% głosów za.


Przewodniczący przystąpił do pkt. 2 obrad, w którym przedstawił zebranym raport z działalności federacji. Nie było uwag do raportu.


Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3, w którym przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdza bilans sporządzony na dzień 31-12-2022 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 569,38 zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2022 rok.
Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie uchwala, iż strata za rok 2022 w kwocie: 41 168,72 zł zostanie pokryta z funduszu stowarzyszenia w kwocie 41 000,00 zł. Pozostała kwota 168,72 zostanie pokryta z zysku przyszłych okresów.


Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4

Przewodniczący Paweł Podlewski oraz Anna Mazurenko zapoznali zebranych z warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy w roku 2023.


Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 5 i 6

Przewodniczący przedstawił warunki kontraktu na organizację Pucharu Polski w 2023 i Mistrzostw Polski w roku 2024.
Z powodu braku chętnych na organizację Pucharu Polski 2023 i Mistrzostw Polski w roku 2024 Paweł Podlewski złożył wniosek, by potencjalni zainteresowani składali swoje kandydatury do zarządu FAP.
Wniosek uzyskał 100% głosów za.


Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.

Nie zgłoszono żadnych wniosków.


Zamknięcie zebrania godz. 21.35


Paweł Podlewski (Przewodniczący) / Anna Mazurenko (Protokolant)