Kongres - 01/04/2004

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 01.04.2004 R. W STAROGARDZIE GDAŃSKIM, PRZY UL. HALLERA 19.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 16 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Zbigniew Soliński

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Korzeniewską

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Zbigniewa Solińskiego, który uzyskał 16 głosów za , natomiast protokolantem wybrano Annę Korzeniewska, która otrzymała 16 głosów za.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
a) raport merytoryczny- Igor Mazurenko
b) raport finansowy- Anna Korzeniewska
c) raport Kolegium Sędziowskiego- Daniel Gajda
2. Mistrzostwa Polski 2004 (opłaty startowe)
3. Mistrzostwa Polski 2005 (warunki kontraktu, kandydaci)
4. Kadra Narodowa
Mistrzostwa Europy 2004,
Mistrzostwa Świata 2005 .
5. Członkowie Federacji
Kandydaci na członków zwyczajnych (propozycje)
Kandydaci na członków honorowych(propozycje)
Kluby kandydujące na członków wspierających (propozycje)
6. Źródła finansowania.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§1 Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji.
Następnie Przewodniczący porosił Sekretarza FAP o złożenie raportu finansowego z Sekretarz przedstawił zebranym raport finansowy.
Ostatni raport zaprezentował przedstawiciel Kolegium Sędziowskiego - Daniel Gajda. Raport dotyczył aktualnej liczby sędziów oraz szkoleń sędziowskich przeprowadzonych przez Kolegium.
Raporty zostały przyjęte jednogłośnie.

§2 Następnie przewodniczący zebrania przeszedł do pkt.2 obrad dotyczącego przeznaczenia opłat startowych uzyskanych podczas Mistrzostw Polski 2004. W toku dyskusji wyłoniono następujący wniosek:

1) Opłaty startowe uzyskane podczas Mistrzostw Polski 2004 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Kadry Polski w XXIV Mistrzostwach Europy.
Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym głosowanie nad wnioskiem.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§3 Przewodniczący przeszedł do 3 punktu obrad.
W toku dyskusji zaproponowano dwa wnioski:
1) UKS Złoty Orzeł Choszczno złożył ofertę na organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Polski 2005.
2) Mistrzostwa Polski 2005 odbędą się w piątek i sobotę. Ważenie zawodników zostanie przeprowadzone w czwartek, piątek i sobotę.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższymi wnioskami.

1) UKS Złoty Orzeł Choszczno złożył ofertę na organizację i przeprowadzenie Mistrzostw Polski 2005.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

2) Mistrzostwa Polski 2005 odbędą się w piątek i sobotę. Ważenie zawodników zostanie przeprowadzone w czwartek, piątek i sobotę.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§4 Przewodniczący przeszedł do punktu 4 obrad.

W toku dyskusji postawiono następujące wnioski:
1) W skład kadry narodowej wchodzą zawodnicy, którzy zajęli 1 lub2 miejsce podczas Mistrzostw Polski. W przypadku rezygnacji, któregoś z zawodników jego miejsce zajmuje kolejny w klasyfikacji.
2) W przypadku braku danej kategorii wagowej lub nie rozegrania danej kategorii podczas Mistrzostw Polski, prawo startu w tej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Europy ma zawodnik o odpowiedniej wadze, który zajął najwyższe miejsce w kategorii wyższej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami.
1) W skład kadry narodowej wchodzą zawodnicy, którzy zajęli 1 lub2 miejsce podczas Mistrzostw Polski. W przypadku rezygnacji, któregoś z zawodników jego miejsce zajmuje kolejny w klasyfikacji.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

2) W przypadku braku danej kategorii wagowej lub nie rozegrania danej kategorii podczas Mistrzostw Polski, prawo startu w tej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Europy ma zawodnik o odpowiedniej wadze, który zajął najwyższe miejsce w kategorii wyższej.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§5 Przewodniczący przeszedł do punktu 5 obrad, w którym głosowano nad:
1)przyjęciem jako członków zwyczajnych FAP:
Wiesław Łącki Krzysztof Marszalec Grzegorz Argasiński Krzysztof Kryszczuk Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

2) przyjęciem jako członków wspierających
UKS Złoty Orzeł Choszczno
Klub Sportowy Agro-Kociewie
Klub Uczelniany AZS WSHiT Częstochowa
UKS Stalowe Ramiona Krośniewice
UKS Herkules
Goliat Żary
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§6 Przewodniczący przeszedł do punktu 6 obrad.
Punkt 6 pominięto.

§7 Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. Zgłoszono cztery wnioski.
1) Anna Korzeniewska złożyła wniosek aby od Mistrzostw Polski 2005 wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubach do walk występowali w oficjalnych koszulkach swoich klubów.
2) Wiesław Łącki złożył wniosek o zorganizowanie przez FAP kursu instruktorskiego.
3) Andrzej Zawidzki wnioskował o zachowanie dyscypliny podczas zawodów. Osobą odpowiedzialna za dyscyplinę zawodników i kibiców powinien być trener/kierownik klubu.
4) Zbigniew Soliński Złożył wniosek o opracowanie nowego taryfikatora oraz nowych zasad dotyczących sędziów FAP.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami: 1) Anna Korzeniewska złożyła wniosek aby od Mistrzostw Polski 2005 wszyscy zawodnicy zrzeszeni w klubach do walk występowali w oficjalnych koszulkach swoich klubów.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

2) Wiesław Łącki złożył wniosek o zorganizowanie przez FAP kursu instruktorskiego.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

3) Andrzej Zawidzki wnioskował o zachowanie dyscypliny podczas zawodów. Osobą odpowiedzialna za dyscyplinę zawodników i kibiców powinien być trener/kierownik klubu.
Za: 16 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

4) Zbigniew Soliński Złożył wniosek o opracowanie nowego taryfikatora oraz nowych zasad dotyczących sędziów FAP.
Wnioskodawca wycofał wniosek przed głosowaniem.

§8 Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów oraz poinformował obecnych, że następne zebranie odbędzie się podczas Mistrzostw Polski 2005.
Na tym obrady zakończono.

Przewodniczący:
........

Sekretarz:
Anna Korzeniewska

POBIERZ