Kongres - 17/12/2005

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA NADZWYCZAJNEGO CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 17.12.2005 R. W KLUBIE 5 ELEMENT W LUBLINIE. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 9.00.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło .... członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Zbigniew Soliński

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Korzeniewską

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Zbigniewa Solińskiego, który uzyskał głosów za , natomiast protokolantem wybrano Annę Korzeniewska, która otrzymała głosów za.

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
Program Zebrania Nadzwyczajnego Federacji Armwrestling Polska

1. Omówienie sprawy zawieszenia Dariusza Czernika w prawach członka FAP:
a) Stanowisko Zarządu -Igor Mazurenko
b) Wystąpienie -Janusz Kopeć

2. Wolne wnioski.
3. Zamknięcie zebrania.
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§1 Przewodniczący przystąpił do pkt. 1a obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o przedstawienie stanowiska Zarządu FAP.
Prezydent przedstawił zebranym stanowisko Zarządu FAP.
Przewodniczący przystąpił do pkt. 1b obrad w którym poprosił o przedstawienie stanowiska członka FAP Janusza Kopcia.
Janusz Kopeć przedstawił zebranym problemy wynikające ze współpracy z Dariuszem Czernikiem..
W toku dyskusji postawiono następujący wniosek:
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem.
Za: Przeciw: Wstrzymało się:

§2 Przechodząc do 2 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. Zgłoszono .......................wnioski.

§3 Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów oraz poinformował obecnych, że następne zebranie odbędzie się podczas Mistrzostw Polski 2006.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz.

Przewodniczący
Zbigniew Soliński

Sekretarz
Anna Korzeniewska

POBIERZ