Kongres - 23/04/2005

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 23.04.2005 R. W SALI KONFERENCYJNEJ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHOSZCZNIE. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 20.10.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 21 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Zbigniew Soliński

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Annę Korzeniewską

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Zbigniewa Solińskiego, który uzyskał 21 głosów za , natomiast protokolantem wybrano Annę Korzeniewska, która otrzymała 21 głosów za.
W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
a) raport merytoryczny- Igor Mazurenko
b) raport finansowy- Anna Korzeniewska
c) raport Kolegium Sędziowskiego- Monika Duma
d) raport z prac nad wpisaniem armwrestlingu na listę sportów- Zbigniew Soliński

2. Mistrzostwa Polski 2005 (opłaty startowe)

3. Mistrzostwa Polski 2006 (warunki kontraktu, kandydaci)

4. Kadra Narodowa
Mistrzostwa Europy 2005,
Mistrzostwa Świata 2005.

5. Członkowie Federacji
Kandydaci na członków zwyczajnych (propozycje)
Kandydaci na członków honorowych(propozycje)
Kluby kandydujące na członków wspierających (propozycje)

6. Źródła finansowania.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie zebrania.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§1 Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji.
Następnie Przewodniczący porosił Sekretarza FAP o złożenie raportu finansowego z Sekretarz przedstawił zebranym raport finansowy. (Załącznik nr 1.)
Kolejno głos zabrała Sędzia Główny FAP - Monika Duma. Raport dotyczył aktualnej liczby sędziów oraz szkoleń sędziowskich przeprowadzonych przez Kolegium.
Ostatni raport zaprezentował Pełnomocnik FAP ds szkoleń- Zbigniew Soliński.. Raport zawierał plan prac nad wpisaniem armwrestlingu na listę sportów.
Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym głosowanie nad przyjęciem raportów.
Za: 20 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

§2 Następnie przewodniczący zebrania przeszedł do pkt.2 obrad dotyczącego przeznaczenia opłat startowych uzyskanych podczas Mistrzostw Polski 2005. W toku dyskusji wyłoniono następujący wniosek:
1) 500 zł z opłat startowych uzyskanych podczas Mistrzostw Polski 2005 zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów montażu i produkcji 30 płyt DVD z relacją z w/w mistrzostw. Płyty zostaną rozesłane do klubów FAP.
2) Pozostałe opłaty startowe uzyskane podczas Mistrzostw Polski 2005 zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Kadry Polski w XV Mistrzostwach Europy.
Przewodniczący zebrania zaproponował obecnym głosowanie nad wnioskami.
Za: 20 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1

§3 Przewodniczący przeszedł do 3 punktu obrad.
Zarząd FAP przedstawił warunki kontraktu na przeprowadzenie Mistrzostw Polski 2006. W toku dyskusji przedstawiciel MCKiS Jaworzno- Mariusz Grochowski złożył wstępną ofertę na przeprowadzenie Mistrzostw Polski 2006.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem wstępnej oferty MCKiS.
Za: 21 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§4 Przewodniczący przeszedł do punktu 4 obrad.
W toku dyskusji postawiono następujący wniosek:
1) Sekretarz FAP opracuje koszt udziału zawodników w XV Mistrzostwach Europy i roześle tą informację do wszystkich zawodników, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w Mistrzostwach Polski 2005.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem.
Za: 21 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§5 Przewodniczący przeszedł do punktu 5 obrad, w którym głosowano nad przyjęciem jako członków wspierających:
1. CZARNI WĘGRÓW
2. LONGINUS ŁÓDŹ
3. BATORY DWÓJKA
4. SOKÓŁ KONIECPOL
5. ARMFIGHT PIASECZNO
6. UKS 16 KOSZALIN
7. WIKING NISKO
8. MCKS TYTAN JAWORZNO
9. UKS ZŁOTY TYGRYS WROCŁAW
10. HERAKLES SZCZAWNO ZDRÓJ
11. OSTRY STRZEGOM
12. POSIR TOMASZÓW MAZOWIECKI
Za: 21 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

§6 Przewodniczący przeszedł do punktu 6 obrad.
Punkt 6 pominięto.

§7 Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków. Zgłoszono cztery wnioski.
1) Monika Duma złożyła wniosek aby Mistrzostwa Polski i Puchar Polski były zawodami, przed którymi każdorazowo odbywać się będą szkolenia sędziowskie. Terminy i miejsca przeprowadzenia szkoleń ustalane będą we współpracy z przedstawicielami klubów.
2) Anna Korzeniewska złożyła wniosek aby podczas indywidualnego ważenia zawodnika obecne były dwie osoby: przedstawiciel komisji weryfikacyjnej (tej samej płci co zawodnik) oraz osoba wyznaczona przez zawodnika.
3) Zbigniew Soliński Złożył wniosek o przedłużenie wieku juniora do 21 lat.
4) Igor Mazurenko złożył wniosek o wprowadzenie dwóch dorocznych nagród dla najlepszego klubu i najbardziej zasłużonego działacza.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskami:
1) Monika Duma złożyła wniosek aby Mistrzostwa Polski i Puchar Polski były zawodami, przed którymi każdorazowo odbywać się będą szkolenia sędziowskie. Terminy i miejsca przeprowadzenia szkoleń ustalane będą we współpracy z przedstawicielami klubów.
Za: 21 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0

2) Anna Korzeniewska złożyła wniosek aby podczas indywidualnego ważenia zawodnika obecne były dwie osoby: przedstawiciel komisji weryfikacyjnej (tej samej płci co zawodnik) oraz osoba wyznaczona przez zawodnika.
Za: 18 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

3) Zbigniew Soliński Złożył wniosek o przedłużenie wieku juniora do 21 lat. Zobowiązano przestawicieli FAP do przedłożenia tego wniosku na kongresie EAF i WAF.
Za: 18 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0

4) Igor Mazurenko złożył wniosek o wprowadzenie dwóch dorocznych nagród dla najlepszego klubu i najbardziej zasłużonego działacza.
Za: 18 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3

§8 Przewodniczący obrad kończąc zebranie przekazał obecnym życzenia pomyślnej realizacji założonych celów oraz poinformował obecnych, że następne zebranie odbędzie się podczas Mistrzostw Polski 2006.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22.30.

Przewodniczący:
Zbigniew Soliński

Sekretarz:
Anna Korzeniewska

POBIERZ