Kongres - 30/04/2006

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 30.04.2006 W SALI LUSTRZANEJ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU PRZY UL GRUNWALDZKIEJ 80 W JAWORZNIE. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 08.30.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 19 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Anna Mazurenko

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Pawła Podlewskiego

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Annę Mazurenko, która uzyskała 13 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymał , natomiast protokolantem wybrano Pawła Podlewskiego, który otrzymał 13 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrzymał
W tym miejscu przewodniczący zebrania zaproponował obecnym zmianę porządku obrad, przejście do pkt 2 i omówienie trzech wewnętrznych regulaminów FAP:
1. Regulamin w sprawie przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscypliny siłowania na ręce
2. Regulamin nadawania licencji klubom
3. Regulamin przynależności klubowej zawodników
W toku dyskusji przegłosowano wszystkie trzy regulaminy.

1. Regulamin w sprawie przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscypliny siłowania na ręce
Za 18 Przeciw 0 Wstrzymał się 1

2. Regulamin nadawania licencji klubom
Za 18 Przeciw 1 Wstrzymał się 0

3. Regulamin przynależności klubowej zawodników
Za 19 Przeciw 0 Wstrzymał się 0

Przegłosowane wersje regulaminów stanowią załącznik do niniejszego protokołu i wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2006roku.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 6. Na członków wspierających zgłoszono następujące kandydatury:
1. UKS FORMA WOŁOMIN
2. UKS HULK WĘGRÓW
3. UKS IRON STAROGARD
4. ARMHAMMER WARSZAWA
5. ECO POWER BIELSKO BIAŁA
6. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ BYDGOSZCZ
Za 19 przeciw 0 wstrzymał się 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 4. Swoją kandydaturę na organizację Mistrzostw Polski w 2007 roku zgłosił UKS Forma Wołomin. Kandydaturę przegłosowano jednogłośnie.

Mariusz Grochowski złożył wniosek aby Puchar Polski odbywał się 2 dni i aby dodatkowo wprowadzić kategorię OPEN LEWA RĘKA. Wniosek poddano pod głosowanie:
Za 18 przeciw 0 wstrzymał się 1

Paweł Podlewski w imieniu firmy MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION i PROFESSIONAL ARMWRESTLING LEAGUE złożył wniosek aby zawodnicy FAP mogli startować w zawodach organizowanych przez te organizacje. Wniosek przyjęto jednogłośnie.
Jako ostatni przegłosowano wniosek aby opłaty startowe zebrane podczas VI Mistrzostw Polski przeznaczyć na wyjazd Kadry Narodowej na Mistrzostwa Europy 2006. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Pozostałe punkty programu zostały przeniesione na Kongres podczas Pucharu Polski 2006.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 12.30.

Przewodniczący: Anna Mazurenko

Protokolant: Paweł Podlewski

POBIERZ