Kongres - 31/03/2007

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA, KTÓRE ODBYŁO W DNIU 31.03.2007 W SALI KONFERENCYJNEJ PRZY HALI SPORTOWEJ HURAGAN PRZY UL. KORSAKA 4 W WOŁOMINIE. ROZPOCZĘCIE ZEBRANIA GODZ. 21.30.

W zebraniu - wg listy stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu - udział wzięło 25 członków.
Obrady otworzył Igor Mazurenko zapoznając obecnych z celem zebrania, następnie zaproponował obecnym wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następującą kandydaturę:
Paweł Podlewski

natomiast na protokolanta zgłoszono:
Marcina Mielniczuka

W wyniku głosowania przewodniczącym zebrania wybrano Pawła Podlewskiego, który uzyskał 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał , natomiast protokolantem wybrano Marcina Mielniczuka, który otrzymał 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymał

W tym miejscu przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z następującym porządkiem obrad:
1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.

2. Przyjęcie nowych członków Federacji
Kandydaci na członków zwyczajnych (propozycje)
Kandydaci na członków honorowych(propozycje)
Kluby kandydujące na członków wspierających (propozycje)

3. Mistrzostwa Polski 2007 (opłaty startowe)

4. Mistrzostwa Polski 2008 (warunki kontraktu, kandydaci)

5. Kadra Narodowa
Mistrzostwa Europy 2007,
Mistrzostwa Świata 2007.

6. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
7. Omówienie prac nad rejestracją Polskiego Związku
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania
Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 1 obrad w którym poprosił Prezydenta FAP o złożenie raportu z dotychczasowej działalności Federacji.
Prezydent przedstawił zebranym raport z działalności federacji.
Następnie Przewodniczący przedstawił zebranym raport finansowy przygotowany przez Annę Mazurenko i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie członków zatwierdza jednogłośnie bilans sporządzony na dzień 31.13.2006 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 784,70zł oraz zatwierdza rachunek wyników za 2006 rok.
Walne Zgromadzenie Członków uchwala, że nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 549,35zł zostanie zaksięgowana na zwiększenie dochodów roku następnego.

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 2.
Na członków zwyczajnych zgłoszono następujące kandydatury:
1. Tomasz Tarnowski
2. Marcin Zawada
Za 25 przeciw 0 wstrzymał się 0

Na członków wspierających zgłoszono następujące kandydatury:
1. STOWARZYSZENIE „SZEWA”
2. STEELARM WROCŁAW

Za 25 przeciw 0 wstrzymał się 0

Następnie Przewodniczący przeszedł do pkt 3. Igor Mazurenko złożył wniosek aby opłaty startowe zebrane podczas VII Mistrzostw Polski przeznaczyć na wyjazd Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata 2007 (autokar).
Za 25 przeciw 0 wstrzymał się 0.

Przewodniczący przystąpił do pkt 4.
Nie zgłoszono kandydatury na organizację Mistrzostw Polski 2008.

W pkt 5 Przewodniczący zapoznał zebranych z kosztorysem i warunkami uczestnictwa w Mistrzostwach Świata i Europy.
Następnie zebrani przeszli do pkt 6 . Monika Duma zgłosiła wniosek aby wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego zostały przeniesione na rok następny. Tegoroczne wybory mijają się z celem w związku z trwającymi pracami nad rejestracją Polskiego Związku Armwrestlingu. Nie godzi to w interes członków ani w naczelne założenia statutu, a komplikuje bieżącą pracę Federacji.
Za 25 przeciw 0 wstrzymał się 0

Przechodząc do 7 punktu porządku zebrania Przewodniczący zaproponował zebranym zgłaszanie wolnych wniosków.
Zgłoszono 3 wnioski.

Wniosek nr 1.
Paweł Podlewski złożył wniosek o zgłaszanie klubów chętnych do organizacji Pucharu Polski w roku 2007. Nikt nie zgłosił się do organizacji Pucharu Polski.

Wniosek nr 2.
Monika Duma złożyła wniosek o zwiększenie obowiązkowej ilości sędziów w każdym z klubów do minimum 1 sędziego na klub, chyba że klub posiada samych niepełnoletnich zawodników.
Za głosowało 23 osoby, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został przyjęty.

Wniosek nr 3.
Dariusz Zawadzki (Forma Wołomin) wniósł o zwolnienie z opłat startowych zawodników z klubu organizującego Mistrzostwa Polski.
Za głosowało 6 osób, 17 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek został odrzucony.

Na tym obrady zakończono.
Zamknięcie zebrania godz. 22:30


Przewodniczący:
..................

Protokolant:
.................

POBIERZ